Kara za oszustwa surowa, ale sprawiedliwa

            Sąd Apelacyjny nie uwzględnił żadnej z apelacji wywiedzionych w sprawie II AKa 65/18, dotyczącej oszustw przy wymianie białoruskich rubli.

            Sędzia sprawozdawca podkreśliła, że sprawa jest nietuzinkowa, oszustwa były precyzyjnie zaplanowane, przygotowane i przeprowadzone. Oskarżeni to wytrawni oszuści, którzy wykorzystali aspekt psychologiczny, tzw. „urabiania” pokrzywdzonych, w celu wzbudzenia w nich zaufania. Nie docenili oni jednak obecnych technicznych możliwości zdobywania dowodów przez organy ścigania, które pozwoliły jednoznacznie rozstrzygnąć wszystkie pojawiające się w toku postępowania wątpliwości, w żadnym razie nie można w realiach przedmiotowej sprawy mówić o naruszeniu zasady in dubio pro reo.  Zgromadzony materiał dowodowy oceniony został prawidłowo, a ustalony przebieg inkryminowanych zdarzeń, mechanizm przestępczego działania oskarżonych i ich sprawstwo nie mogą być skutecznie kwestionowane.

            Dowody obciążające oskarżonego, który bezpośrednio spotykał się pokrzywdzonymi i dokonywał wymiany pieniędzy są jednoznaczne i druzgocące. Obciążają go przede wszystkim stanowcze zeznania wszystkich pokrzywdzonych, którzy rozpoznali go bez cienia wątpliwości. Także w przypadku drugiego z oskarżonych, który pełnił rolę „obstawy”, wszystkie wątpliwości co do jego sprawstwa zostały rozstrzygnięte. Wprawdzie początkowo pokrzywdzeni podczas okazania jako wspólnika rozpoznali innego mężczyznę, wyjątkowo podobnego do tego oskarżonego. Istnieje jednak szereg innych dowodów wskazujących, że to nie kto inny tylko on właśnie był uczestnikiem przestępczego procederu, chociażby opinia antropologiczna, czy też daty i miejsca logowania się jego telefonu. W takim stanie dowodowym Sąd Okręgowy był w pełni uprawniony do przypisania mu winy. Zastrzeżeń sądu odwoławczego nie budzi też przyjęta w zaskarżonym wyroku kwota szkody wyrządzonej przestępstwem.

            Orzeczoną wobec oskarżonych karę sąd odwoławczy uznał za współmierną i sprawiedliwą, choć niewątpliwie surową. Sędzia sprawozdawca podkreśliła, że w żadnym razie nie można zgodzić się ze stanowiskiem jednego z obrońców, że przypadki przestępstw skierowanych przeciwko mieniu winny spotykać się z łagodniejszą reakcja karną. Przeciwnie, oszustwa są szczególnie dolegliwe dla ofiar, które często tracą dorobek życia, a także zaufanie do ludzi. Stres, jaki przeżywają często odbija się na ich stanie zdrowia. W przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy uwzględnił i właściwie rozważył wszystkie okoliczności wpływające na wymiar kary i nie ma żadnych podstaw do zmiany wyroku w tym zakresie. A surowość kar orzeczonych wobec oskarżonych winna powstrzymać innych przed tego typu zachowaniami.

            Wyrok jest prawomocny.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....