Sąd Apelacyjny w Białymstoku
www.bialystok.sa.gov.pl


15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5
tel.: (0-85) 732-80-82
fax: (0-85) 732-90-01
e-mail: sadapel@bialystok.sa.gov.pl

Sąd urzęduje w godzinach:
poniedziałek – piątek – 7.30 – 15.30

Biuro podawcze jest czynne:
poniedziałek – piątek – 7.30 –15.00

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 15.00.

tel. 85 7430727

Czytelnia akt jest czynna:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 15.00.

 tel. 85 7430726

1 grudnia 2009r. w Sądzie Apelacynym w Białymstoku uruchomione zostało Biuro Obsługi Interesantów (pok. 018) i Czytelnia Akt (pok. 019). Oba pomieszczenia znajdują się bezpośrednio przy wejściu od strony ulicy Świętojańskiej.

W Biurze Obsługi Interesantów:

1. udzielane są informacje:
• o stanie i biegu spraw toczących się w Sądzie,
• o terminach i miejscach rozpraw,
• o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do Sądu,
• o kosztach sądowych i sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
• o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
• o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
• o wydziałach w Sądzie, ich właściwości i lokalizacji;

2. udostępniane są listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
3. udostępniane są numery telefoniczne oraz adresy innych sądów;
4. pracownik Biura kieruje do właściwych sal rozpraw.

W Czytelni Akt są udostępniane osobom uprawnionym akta spraw prowadzonych w Sądzie.

Aby uniknąć oczekiwania na akta należy wcześniej ustalić termin udostępnienia z kierownikiem właściwego sekretariatu (telefony są podane w module "Wydziały").

Redaktor strony:
Janusz Sulima
tel. (085)7430274
fax. (085)7329001
rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl

OKRĘG BIAŁOSTOCKI

 
Nazwa Sądu Adres Sądu NIP
Sąd Okręgowy w Białymstoku 15-950 Białystok
ul. M. Skłodowskiej 1
542-19-65-163
Sąd Rejonowy w Białymstoku 15-950 Białystok
ul. Mickiewicza 103
542-20-84-683
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 7
543-10-22-411
Sąd Rejonowy w Sokółce 16-100 Sokółka
ul. Piłsudskiego 7
545-14-69-003

 

OKRĘG ŁOMŻYŃSKI

 
Nazwa Sądu Adres Sądu NIP
Sąd Okręgowy w Łomży 18-400 Łomża
ul. Dworna 16
718-10-22-114
Sąd Rejonowy w Grajewie 19-200 Grajewo
ul. Kolejowa 1
719-156-70-74
Sąd Rejonowy w Łomży 18-400 Łomża
ul. Polowa 1
718-12-14-960
Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem Wysokie Mazowieckie
18-200, ul. Ludowa 44
722-16-28-232
Sąd Rejonowy w Zambrowie 18-300 Zambrów
ul. Al. Wojska Polskiego 56
723-11-46-090

 

OKRĘG OLSZTYŃSKI

 
Nazwa Sądu Adres Sądu NIP
Sąd Okręgowy w Olsztynie 10-001 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 44
739-12-26-136
Sąd Rejonowy w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce
ul. Warszawska 3
743-10-22-234
Sąd Rejonowy w Biskupcu 11-300 Biskupiec
ul. Sądowa 4 i 2
739-38-75-502
Sąd Rejonowy w Giżycku 11-500 Giżycko
ul. Warszawska 28
845-10-94-007
Sąd Rejonowy w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn
ul. Sikorskiego nr 66
742-10-33-816
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim 11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Bartoszycka 4a
743-20-28-121
Sąd Rejonowy w Mrągowie 11-700 Mrągowo
ul. Królewiecka 55
742-20-43-739
Sąd Rejonowy w Nidzicy 13-100 Nidzica
ul. Kościuszki 15
984-02-10-980
Sąd Rejonowy w Olsztynie 10-001 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 44
739-12-23-511
Sąd Rejonowy w Piszu 12-200 Pisz
ul. Warszawska 47
 
Sąd Rejonowy w Szczytnie 12-100 Szczytno
ul.Sienkiewicza 8
745-10-06-474

 

OKRĘG SUWALSKI

 
Nazwa Sądu Adres Sądu NIP
Sąd Okręgowy w Suwałkach 16-400 Suwałki
ul. Waryńskiego 45
844-13-10-610
Sąd Rejonowy w Augustowie 16-300 Augustów
ul. Młyńska 59
846-10-15-506
Sąd Rejonowy w Ełku 19-300 Ełk
ul. Małeckich 4
848-11-31-813
Sąd Rejonowy w Olecku 19-400 Olecko
ul. Osiedle Siejnik I 18
847-15-04-980
Sąd Rejonowy w Suwałkach 16-400 Suwałki
ul. Waryńskiego 45
844-12-85-562

 

OKRĘG OSTROŁĘCKI

 
Nazwa Sądu Adres Sądu NIP
Sąd Okręgowy w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka
ul. Gomulickiego 5
758-20-33-218
Sąd Rejonowy w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka
ul. Mazowiecka 3
758-13-95-899
Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Bolesława Prusa 2
 
Sąd Rejonowy w Przasnyszu 06-300 Przasnysz
ul. Świerkowa 7
761-11-99-632
Sąd Rejonowy w Pułtusku 06-100 Pułtusk
ul. Rynek 37
568-16-17-654
Sąd Rejonowy w Wyszkowie 07-200 Wyszków
ul. Kościuszki 50
762-16-82-353

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku otrzymał w zarząd na czas nieoznaczony zabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1777/2 o powierzchni 3542 m2, z przeznaczeniem na swoją siedzibę.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku przyjmuje i wysyła korespondencję za pośrednictwem Biura Podawczego.

Pisma kierowane do Sądu można nadać w Urzędzie Pocztowym lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu.

Pracownik przyjmujący korespondencję po opatrzeniu jej pieczęcią wpływu, rozdziela ją pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne.

Sprawy są rozpoznawane według kolejności ich wpływu do sądu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przewodniczący Wydziałów wyznaczają sprawozdawcę w kolejnych sprawach według alfabetycznej listy sędziów, uwzględniając stan referatów poszczególnych sędziów, w tym rodzaj i ciężar gatunkowy poszczególnych spraw, celem równomiernego obciążenia sędziów. W sprawach karnych odstępstwo wyznaczania sędziów w kolejności według wpływu sprawy jest dopuszczalne tylko z powodu choroby sędziego lub z innej ważnej przyczyny.

Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesa, Wydziału Wizytacyjnego oraz Dyrektora Sądu jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Apelacyjnego w Białymstoku odbywa się stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 16 maja 2012 r. poz. 524) oraz Zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości, informując o tym  zainteresowanego.

Prezes Sądu Apelacyjnego przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Sąd Apelacyjny powołany jest do rozpoznawania w drugiej instancji środków odwoławczych: apelacji i zażaleń od orzeczeń wydawanych przez Sądy Okręgowe: wyroków i postanowień.

• I Wydział Cywilny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego,

• II Wydział Karny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego,

• III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

• IV Wydział Wizytacji - do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością administarcyjną sądów okręgowych i rejonowych. Przy wydziale została utworzona Sekcja do spraw Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Kadr, która zajmuje się szkoleniami aplikantów i doskonaleniem kadr pracowników sądów oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości w okręgu Sądu Apelacyjnego.

W przypadkach określonych w ustawie działa jako sąd pierwszej instancji.
Jest sądem dyscyplinarnym w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Status Prawny

Sąd Apelacyjny w Białymstoku jest jednostką budżetową Skarbu Państwa. Został utworzony dnia 1 października 1990 r. w oparciu o:

• Ustawę z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 1990 r. Nr 53, poz. 306 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. (Dz.U. nr 56 poz. 335) - archiwalne.