Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


W dniu 1 października 2020r., godz. 11.00, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę II AKa 26/20 dotyczącą dwóch braci, którym prokurator postawił zarzuty stosowania przemocy wobec funkcjonariuszy publicznych oraz przewozu papierosów bez akcyzy.

Z uwagi na chorobę oskarżonej Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył rozprawę do dnia 15 października 2020r., godz. 14.30, s. IV.

W dniu 24 września 2020r., godz. 12.00 s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę mężczyzny oskarżonego o czyn z art. 156 § 3 k.k. (sygn. akt II AKa 74/20).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 22 września godz. 14.30 s. IV rozpozna sprawę oskarżonej, którą Sąd Okręgowy w Ł. uznał za winną m.in., tego, że w okresie od 03 lipca 2008 roku do 09 listopada 2017 roku w C. woj. podlaskiego działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, celem osiągnięcia korzyści majątkowej

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok w sprawie kierowania gróźb karalnych i usiłowania zabójstwa oraz znęcania się nad konkubiną (sygn. akt II Aka 112/20).

Sąd odwoławczy nie podzielił wywodów skarżącego obrońcy, który domagał się uznania, że oskarżony nie działał z zamiarem zabójstwa pokrzywdzonego, a dopuścił się  jedynie czynu  z art. 157 § 1 k.k. oraz uniewinnienia go od pozostałych zarzutów.

Ustalenia faktyczne Sądu I instancji co do sprawstwa oskarżonego w zakresie wszystkich przypisanych  mu przestępstw są prawidłowe i mają oparcie w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd Okręgowy przekonująco wyjaśnił, którym dowodom i dlaczego dał wiarę oraz z jakich powodów odmówił wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego, który zaprzeczał postawionym mu zarzutom. Odnośnie usiłowania zabójstwa Sąd ten wyczerpująco wyjaśnił motywy oraz zamiar, z jakim działał oskarżony.

Sąd Apelacyjny nie znalazł też żadnych podstaw do złagodzenia wymierzonych oskarżonemu kar jednostkowych ani kary łącznej.

Wyrok jest prawomocny.

W procesie dotyczącym strzelaniny w N. na tle porachunków w środowisku przestępczym (sygn. akt II ka 31/20), Sąd Apelacyjny zarządził przerwę w rozprawie odwoławczej do dnia 23.10.2010 r., godz. 10.00, sala IV.

W dniu 17.09.2020r., godz. 9.00 s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą dwójki mężczyzn oskarżonych m.in. o usiłowanie zabójstwa i pobicie (sygn. akt II AKa 31/20). Do obu inkryminowanych zdarzeń miało dojść w 2016r. na terenie N.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 27/20 do dnia 23 września 2020 r., godz. 14.30, s. IV.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 112/20 do dnia 21 września 2020 r., godz. 12.00, s. IV;