Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


W procesie dotyczącym strzelaniny w Nidzicy na tle porachunków w środowisku przestępczym (sygn. akt II Aka 31/20), Sąd Apelacyjny wznowił z urzędu przewód sądowy celem zażądania dowodu z ekspertyzy Biura Ekspertów Sądowych w Lublinie w zakresie sporządzenia analizy czasowo-przestrzennej zdarzeń utrwalonych na zapisie monitoringu ze stacji Orlen w Nidzicy oraz opinii uzupełniającej, sporządzonych w innej sprawie karnej.

Na wniosek stron, celem umożliwienia zapoznania się ze stanowiskiem stron przeciwnych, Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył rozprawę do dnia 7 grudnia 2020 r., godz. 10.00, s. IV.

W dniu 22 października 2020r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę (sygn. akt II AKa 15/20), w której nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie oskarżony został uznany winnym tego, że będąc kierownikiem projektu „Innowacje (…)”, posiadając pełnomocnictwo do dysponowania środkami finansowymi i majątkowymi w zakresie limitów finansowych przyznanych na realizację projektu i będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi uczelni na podstawie umowy o pracę, w związku z realizacją I etapu projektu, działając nieumyślnie poprzez niezachowanie należytej ostrożności i mogąc przewidzieć skutki swych działań, nie dopełnił swoich obowiązków, w ten sposób, że nie zapewnił udokumentowania wykonania tego etapu projektu zgodnie z umową, a ponadto nadużył udzielonych mu uprawnień w ten sposób, że nie zachował zasadności i racjonalności poniesionych wydatków z tytułu wynagrodzeń na podstawie umów o dzieło, przez co przyczynił się do utraty refundacji kosztów w kwocie ponad 2 mln zł, czym wyrządzona została szkoda w wielkich rozmiarach tj. przestępstwa z art. 296 § 1, 3 i 4 k.k. za co wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3-letni okres próby. Oskarżonego zobowiązano też do uiszczenia na rzecz pokrzywdzonego nawiązki w kwocie 50 tysięcy zł.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok w sprawie kobiety, która jako księgowa sprzeniewierzyła ponad 1 mln złotych należących do spółdzielni mieszkaniowej (sygn. akt II AKa 63/20).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 63/20 do dnia 16 października 2020 r., godz. 11.00, s. IV;

W dniu 1 października 2020r., godz. 11.00, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę II AKa 26/20 dotyczącą dwóch braci, którym prokurator postawił zarzuty stosowania przemocy wobec funkcjonariuszy publicznych oraz przewozu papierosów bez akcyzy.

Z uwagi na chorobę oskarżonej Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył rozprawę do dnia 15 października 2020r., godz. 14.30, s. IV.

W dniu 24 września 2020r., godz. 12.00 s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę mężczyzny oskarżonego o czyn z art. 156 § 3 k.k. (sygn. akt II AKa 74/20).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 22 września godz. 14.30 s. IV rozpozna sprawę oskarżonej, którą Sąd Okręgowy w Ł. uznał za winną m.in., tego, że w okresie od 03 lipca 2008 roku do 09 listopada 2017 roku w C. woj. podlaskiego działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, celem osiągnięcia korzyści majątkowej