Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


W dniu 23 grudnia 2020r., godz. 11.30, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna apelacje obrońców oskarżonych w sprawie sygn. akt II AKa 181/20.

W dniu 23 grudnia 2020r. 2020r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna apelacje wniesione przez prokuratora oraz obrońców oskarżonych w sprawie dotyczącej nielegalnej uprawy rośliny konopi innych niż włókniste, m.in. w Surażu.(sygn. akt II AKa 126/20).

W dniu 22 grudnia 2020r., godz. 12.30 s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę dwójki mężczyzn, oskarżonych o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (sygn. akt II AKa 223/19).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 315/20 dotyczącej strzelaniny w Nidzicy odroczył wydanie wyroku do dnia 23 grudnia 2020 r., godz. 11.15, s. IV.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 15/20 dotyczącej zarzutu utraty refundacji kosztów odroczył wydanie wyroku do dnia 21 grudnia 2020 r., godz. 13.00., s. IV

W procesie dotyczącym strzelaniny w Nidzicy na tle porachunków w środowisku przestępczym (sygn. akt II Aka 31/20), Sąd Apelacyjny wznowił z urzędu przewód sądowy celem zażądania dowodu z ekspertyzy Biura Ekspertów Sądowych w Lublinie w zakresie sporządzenia analizy czasowo-przestrzennej zdarzeń utrwalonych na zapisie monitoringu ze stacji Orlen w Nidzicy oraz opinii uzupełniającej, sporządzonych w innej sprawie karnej.

Na wniosek stron, celem umożliwienia zapoznania się ze stanowiskiem stron przeciwnych, Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył rozprawę do dnia 7 grudnia 2020 r., godz. 10.00, s. IV.

W dniu 22 października 2020r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę (sygn. akt II AKa 15/20), w której nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie oskarżony został uznany winnym tego, że będąc kierownikiem projektu „Innowacje (…)”, posiadając pełnomocnictwo do dysponowania środkami finansowymi i majątkowymi w zakresie limitów finansowych przyznanych na realizację projektu i będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi uczelni na podstawie umowy o pracę, w związku z realizacją I etapu projektu, działając nieumyślnie poprzez niezachowanie należytej ostrożności i mogąc przewidzieć skutki swych działań, nie dopełnił swoich obowiązków, w ten sposób, że nie zapewnił udokumentowania wykonania tego etapu projektu zgodnie z umową, a ponadto nadużył udzielonych mu uprawnień w ten sposób, że nie zachował zasadności i racjonalności poniesionych wydatków z tytułu wynagrodzeń na podstawie umów o dzieło, przez co przyczynił się do utraty refundacji kosztów w kwocie ponad 2 mln zł, czym wyrządzona została szkoda w wielkich rozmiarach tj. przestępstwa z art. 296 § 1, 3 i 4 k.k. za co wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3-letni okres próby. Oskarżonego zobowiązano też do uiszczenia na rzecz pokrzywdzonego nawiązki w kwocie 50 tysięcy zł.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok w sprawie kobiety, która jako księgowa sprzeniewierzyła ponad 1 mln złotych należących do spółdzielni mieszkaniowej (sygn. akt II AKa 63/20).