W dniu 28 sierpnia 2020r., godz. 9.30 s. II Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą  o ochronę dóbr osobistych, której stronami są lokalna dziennikarka oraz fundacja zajmująca się monitorowaniem zachowań rasistowskich i ksenofobicznych (sygn. akt I ACa 649).


 Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w zakresie powództwa głównego zobowiązał pozwaną fundację do opublikowania na jej koszt w terminie dwóch tygodni od daty uprawomocnienia się orzeczenia, na oficjalnym portalu internetowym na stronie głównej przeprosin m.in. za użycie w stosunku do powódki sformułowania „samozwańcza dziennikarka”, stwierdzenia, iż „kpi sobie i szydzi z ofiar holokaustu”, jak również oświadczenia, że portal, którego jest właścicielką nie jest blogiem, lecz redakcją działającą w ramach wydawcy zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców oraz oświadczenia, że nieprawdziwe jest stwierdzenie, iż powódka sama ogłosiła się dziennikarką, „ma oparcie w wielu lokalnych politykach i śmietance towarzyskiej”.
 Jednocześnie w  zakresie powództwa wzajemnego Sąd zobowiązał dziennikarkę do opublikowania na jej koszt, w terminie dwóch tygodni od daty uprawomocnienia się orzeczenia, na należącym do niej portalu oraz fanpage’u na portalu Facebook, przez nieprzerwany okres 7 dni, na stronie głównej, przeprosin fundacji za treść wskazanych artykułów, w których bezpodstawnie pomawiała fundację, poświadczyła nieprawdę na jej temat, a podawanych informacji nigdy nie skonfrontowała z jakimikolwiek zapytaniami pracowników sprzeniewierzając się jednocześnie etyce dziennikarskiej nakazującej sprawdzić u źródła otrzymane informacje, czym naruszyłam dobre imię fundacji.
 W pozostałym zakresie oba powództwa zostały oddalone.

 Sąd Apelacyjny rozpozna apelację powódki (pozwanej wzajemnej).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 27 sierpień 2020 Bartosz Stankiewicz