Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok w sprawie kierowania gróźb karalnych i usiłowania zabójstwa oraz znęcania się nad konkubiną (sygn. akt II Aka 112/20).

Sąd odwoławczy nie podzielił wywodów skarżącego obrońcy, który domagał się uznania, że oskarżony nie działał z zamiarem zabójstwa pokrzywdzonego, a dopuścił się  jedynie czynu  z art. 157 § 1 k.k. oraz uniewinnienia go od pozostałych zarzutów.

Ustalenia faktyczne Sądu I instancji co do sprawstwa oskarżonego w zakresie wszystkich przypisanych  mu przestępstw są prawidłowe i mają oparcie w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd Okręgowy przekonująco wyjaśnił, którym dowodom i dlaczego dał wiarę oraz z jakich powodów odmówił wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego, który zaprzeczał postawionym mu zarzutom. Odnośnie usiłowania zabójstwa Sąd ten wyczerpująco wyjaśnił motywy oraz zamiar, z jakim działał oskarżony.

Sąd Apelacyjny nie znalazł też żadnych podstaw do złagodzenia wymierzonych oskarżonemu kar jednostkowych ani kary łącznej.

Wyrok jest prawomocny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 22 wrzesień 2020 Bartosz Stankiewicz