Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1244).

 

I. Miejsce odbywania praktyki absolwenckiej: Sąd Apelacyjny w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5
I. Sygnatura naboru na praktykę absolwencką – K-184-1/21
II. Program praktyki absolwenckiej

 1. zapoznanie się z funkcjonowaniem sekretariatu wydziału,
 2. protokołowanie na rozprawach sądowych,
 3. sporządzanie wezwań i zawiadomień,
 4. przygotowanie do wysyłki korespondencji stronom,
 5. zapoznanie się z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w pracy wydziału,

III. Wymagania dot. osób ubiegających się o przyjęcie na praktykę absolwencką:

 1. wykształcenie co najmniej średnie ogólnokształcące oraz zdany egzamin dojrzałości (preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, ekonomia i zarządzanie),
 2. nieukończone 30 lat w dniu rozpoczęcia praktyki;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 8. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 9. umiejętność pracy w zespole,
 10. zdolność analitycznego myślenia,

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. zgłoszenie o przyjęcie na praktykę absolwencką z podaniem oznaczenia naboru – K-184-1/21 adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie na praktykę absolwencką,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzanego naboru oraz zgoda na wpis na listę rezerwową,
 6. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,

V. Nabór składać się będzie z dwóch etapów:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego składającego się z dwóch części:
 1. części praktycznej polegającej na sprawdzeniu znajomości edytora tekstów MS Word oraz umiejętności szybkiego pisania na komputerze,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej,

VI. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty (z podaniem oznaczenia sygnatur naboru) należy przesłać w terminie do 26 marca 2021 r. na adres: Sąd Apelacyjny, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5 lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.


Inne informacje:
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
Zawiadomienia kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnych etapów naboru dokonane zostaną poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz informacji o terminie i miejscu ich przeprowadzenia na stronie internetowej sądu: www.bialystok.sa.gov.pl w zakładce: oferty pracy
Po przeprowadzeniu naboru, w oparciu o jego wyniki, dyrektor sądu może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości przyjęcia na praktykę absolwencką większej liczby osób, bądź rezygnacji wybranego kandydata. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego naboru, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego naboru.
Kandydaci niezakwalifikowani na listę rezerwową mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru w pokoju nr 308.
Po upływie tego terminu oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (85) 74-30-320 lub (85) 74-30-322.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego

Grażyna Lewicka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
05 marzec 2021 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony. 08 marzec 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
01 kwiecień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
09 kwiecień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie