Od dnia 1 stycznia 2012r. działa w Polsce Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (art. 43 k.k.w.). Przychodami Funduszu są środki pochodzące z: orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych, wykonania kar dyscyplinarnych, spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł. Środki Funduszu są przeznaczane na:

- pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje,

- pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych, Służbę Więzienną, stowarzyszenia, fundacje, organizacje, instytucje zajmujące się taką pomocą oraz kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania.

- działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, w szczególności na: promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych, podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób skazanych.

Tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U.2012.49).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/

Uprzejmie informujemy, że osoby, pokrzywdzone przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W tym celu należy telefonować na NIEBIESKĄ LINIĘ na numer: 801-12-00-02 .

NIEBIESKA LINIA jest czynną przez cały tydzień: od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 22.00 oraz w niedziele i święta w godz. od 8.00 do 16.00. Oferuje wsparcie, pomoc psychologiczną oraz informacje o możliwościach pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzi także TELEFONICZNĄ PORADNIĘ PRAWNĄ pod numerem telefonu: 22/666-28-50, która jest czynna w poniedziałek i we wtorek w godz. od 17.00 do 21.00 oraz  801-120-002, która jest czynna we środę w godz. 18.00-22.00. Uruchomiło także PORADNIĘ E-MAILOWĄ w sprawach przemocy w rodzinie, z którą można skontaktować się pisząc na adres: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się dokładne informacje na temat działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:  www.niebieskalinia.info

Mogą Państwo także skontaktować się ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA, które ma siedzibę w Warszawie na ul. Żurawiej 16/20 (stacja metra Centrum) i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.

Zespół Stowarzyszenia oferuje bezpłatnie: konsultacje psychologiczne, psychoterapię (indywidualna, grupowa, dla par i rodzin), konsultacje wychowawcze, zajęcia grupowe (warsztaty, maratony, grupa rozwoju osobistego) i porady prawne. Na spotkania ze specjalistami można umawiać się dzwoniąc do biura pod nr tel.: 22/499-37-33 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 lub pisząc na adres e-mail: info@niebieskalinia.org. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:  www.niebieskalinia.org

Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało także Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. Karta odnosi się do podstawowych praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie oraz zawiera wykaz placówek, do których mogą one zwrócić się po pomoc. Dokument ten znajduje się na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie-/

Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie? Na ten temat Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało specjalny, obszerny informator, który jest dostępny na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

Szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całej Polsce znajdą Państwo na następującej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

Częstym problemem w rodzinach jest także alkohol. Jak uzyskać pomoc w związku z tym? Informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.parpa.pl

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu na każdym etapie procesu karnego, czyli przed policją, prokuratorem oraz przed sądem, a także po zakończeniu postępowania? Jak zachować się przed organami wymiaru sprawiedliwości? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w informatorze dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Informator jest na stronie internetowej: http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/informator-pokrzywdzonego.pdf

Informator i wzory dokumentów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem opracowała także Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są one dostępne na stronie: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

            Jakie prawa ma pokrzywdzony wskutek wypadku drogowego? Niewątpliwie posiada on prawo do: ratowania życia i zdrowia, leczenia i rehabilitacji, zabezpieczenia mienia oraz do odszkodowania i zadośćuczynienia. Na ten temat przygotowana został ulotka, zamieszczona na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/pokrzywdzeni_przestepstwem/ulotka-karta-praw-ofiar-final-210611.pdf

Ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą wystąpić o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem popełnienia przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12.000 zł. Kwestie te reguluje ustawa 7 lipca 2005r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz.U. Nr 169, poz. 1415) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz.U. Nr 177, poz. 1476). Akty prawne są dostępne na stronach internetowych:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/kompensata-przyslugujaca-ofiarom-niektorych-przestepstw/

Sytuację prawną osób pokrzywdzonych regulują przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, które znajdą Państwo na stronie:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/akty-prawne/

Z kolei wzór wniosku o przyznanie kompensaty jest dostępny na stronie:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/kompensata-przyslugujaca-ofiarom-niektorych-przestepstw/

W ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” w kraju działa 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP). Ośrodki zapewniają wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Listy ośrodków, ich filii oraz punktów pomocy znajdują się na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/wykaz-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/lista-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/wykaz-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/lista-punktow-pomocy-oraz-filii/

Na terenie województwa podlaskiego pomocy pokrzywdzonym udziela: 

  1. Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych ul. Świętojańska 22 lok. 1, 15-082 Białystok, tel./fax. 85 732-82-20; e-mail: centrum@um.bialystok.pl. W wybrane dni w punkcie dyżurują specjaliści: psycholog i prawnik.
  2. Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR, ul. Wojska Polskiego 29, 18-400 Łomża, tel./fax: 86 215-04-63, e-mail: biuro@sosedukator.pl
  3. OPOPP Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat", ul. Kościuszki 96 16-400 w Suwałkach. Można kontaktować się z ośrodkiem przez e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl lub telefonicznie: tel. 87 565 02 58. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pryzmat.org.pl

W nieskomplikowanych sprawach cywilnych, w których nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego mogą Państwo skorzystać z Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). Ten nowy rodzaj postępowania sądowego, dzięki wykorzystaniu techniki teleinformatycznej ma pomóc Państwu w sprawnej realizacji praw. Jego celem jest bowiem maksymalne uproszczenie i przyspieszenie uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela (powoda), a następnie podstawy egzekucji sądowej, czyli tytułu wykonawczego (art. 782 § 2 k.p.c. oraz art. 783 § 4 i 5 k.p.c.).