OŚWIADCZENIE   W SPRAWIE  DOSTĘPNOŚCI

Sąd Apelacyjny w Białymstoku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku http://bialystok.sa.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-10-01

Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany PDF), gdyż zostały zamieszczone w formie załączników, pochodzą min. od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany)
  • cześć plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.   

 

Przygotowanie oświadczenie w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Katarzyna Kieżel
Koordynator do spraw dostępności
email: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl
tel. 85 7430 315

Dariusz Adamik
Zastępca Koordynatora do spraw dostępności, w szczególności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
email: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl

tel. 85 7430 727

Bartosz Stankiewicz
Zastępca Koordynatora do spraw dostępności, w szczególności w zakresie dostępności cyfrowej
email: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl

tel. 85 7430 606

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.

Informacje na temat procedury składania skarg na brak dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie; wskazanie, o którą stronę internetową/ aplikację mobilną lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
Adres: ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
E-mail:  sekretariat@bialystok.sa.gov.pl
Telefon: 85 743 04 70

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej  https://www.rpo.gov.pl/

 

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Sądu Apelacyjnego w Białymstoku mieści się przy ulicy Mickiewicza 5.

Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek autobusowy  znajduje się w odległości ~100m, odległość od innych przystanków autobusowych wynosi~500m.

Przy wejściu głównym od ulicy Mickiewicza i wejściu bocznym od ulicy Świętojańskiej, znajduje się po 1 miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnością ruchową  lub poruszających się na wózku inwalidzkim. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku sądowego przy ul. Mickiewicza, znajdują się  ogólnodostępne – miejskie, miejsca parkingowe ze stanowiskami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

  • Wejście główne od ulicy Mickiewicza (drzwi skrzydłowe), które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście to jest jednocześnie wejściem służbowym.
  • Wejście boczne od ulicy Świętojańskiej, blisko końca ściany budynku (drzwi skrzydłowe), które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście to jest przeznaczone dla interesantów którzy udają się do Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt i sal rozpraw.
  • Wejście boczne od ulicy Świętojańskiej, znajdujące się w połowie ściany budynku (drzwi skrzydłowe), które jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim – przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków o nachyleniu 12%, zabezpieczony barierką. Wejście to jest jednocześnie wejściem służbowym dla Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku.

 

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy, w tym celu proszone są o powiadomienie przybycia poprzez naciśnięcie dzwonka zainstalowanego przy wejściu bocznym lub w celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Interesanta pod numerem telefonu 85 7430727.

Następnie pracownik Biura Obsługi Interesanta lub pracownicy Ochrony pomogą i ułatwią przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Za drzwiami wejściowymi jest nieduży wiatrołap, za którym znajdują się kolejne drzwi, następnie na lewo znajduje się winda, po wejściu do winy uzyskuje się dostęp do parteru, I i II piętra budynku.  Winda wyposażona jest w barierki, lustra i system przywoływania. Drzwi windy przesuwane są automatyczne. Po prawej stronie znajduje się Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia Akt, szatnia, bramka do wykrywania metalu, prześwietlarka bagażu i podnośnik dla osób niepełnosprawnych, gdzie uzyskuje się dostęp do parteru budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Szerokość korytarzy oraz schodów budynku sądu pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępność pomieszczeń oraz korytarzy dotyczy wszystkich kondygnacji budynku.

Do budynku i wszystkich jego  pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informacja o jej braku

Na dzień publikacji niniejszej deklaracji w Sądzie Apelacyjnym nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Plan działania (Plik pdf, 68.00 KB)

Deklaracja dostępności (Plik docx, 20.24 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
30 październik 2020 Magdalena Kukiełko