Opłaty sądowe

W sprawach cywilnych

   Opłaty określa ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U nr 167, poz. 1398 ze zm.
   W wypadkach przewidzianych kodeksem postępowania cywilnego - od orzeczeń sądu apelacyjnego przysługują:

  • zażalenie - od postanowień;
  • skarga kasacyjna i skarga o wznowienie postępowania - od prawomocnych wyroków i postanowień co do istoty sprawy (a także od niektórych innych postanowień);
  • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i zażalenia do Sądu Najwyższego oraz skargi o wznowienie postępowania, do rozpoznania których władny jest Sąd Najwyższy - powinny być sporządzone przez pełnomocnika: adwokata lub radcę prawnego (przymus adwokacko-radcowski).

Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, zaś od skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi o wznowienie postępowania pobiera się całą opłatę.

   Opłata może być:

  • stała - w sprawach o prawa niemajątkowe i niektórych sprawach majątkowych we wskazanych w powołanej ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
  • stosunkowa - w sprawach majątkowych (wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia - nie więcej jednak niż 100 000 złotych);
  • podstawowa - kiedy przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej i wynosi 30 zł;

Zasadą jest, że najniższa opłata nie może wynosić mniej niż 30 zł.

Od zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w sprawie o ustalenie stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy - pobiera się opłatę podstawową (30 zł.)

Jednakże w sprawach z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 zł. - pobiera się od wszystkich pism procesowych opłatę stosunkową.

Opłatę kancelaryjną w kwocie 6 zł za każdą stronę pobiera się za wydanie na podstawie akt: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, zaświadczenia lub innego dokumentu.

Za wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy - pobiera się opłatę kancelaryjną - 1 zł za każdą stronę.

Opłatę kancelaryjną pobiera się za wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności lub wykonalności.

Nie pobiera się opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem w przypadku, gdy zgłoszenie jego nastąpiło w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji.

Szczegółowe dane dotyczące opłat sądowych pobieranych w sprawach cywilnych reguluje powołana wyżej ustawa o kosztach sadowych w tych sprawach.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....