OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM W SĄDZIE APELACYJNYM W BIAŁYMSTOKU


Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 z póżn. zm.) informuje, iż posiada do zagospodarowania
poprzez sprzedaż zbędne składniki majątku ruchomego (urządzenia) w postaci dwóch drukarek oraz kopertownicy (dalej: składniki majątkowe) wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Numer sprawy: OK.2322.1.2023