Informacje udzielane są w trybie uregulowanym ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).

1. Informacja publiczna nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej / na stronie internetowej udzielana jest na wniosek.
2. Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia i może być przedstawiony w dowolnej formie (w tym także elektronicznie).
3. Prawo do informacji publicznej obejmuje także uprawnienie do uzyskania informacji publicznej w postaci przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
4. Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, co do zasady nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Udostępnianie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Sąd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie określi sposobu udostępnienia informacji, zostanie ona przekazana w takiej postaci jak wniosek.
6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej i umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji.
7. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.
8. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
9. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.