Zamawiający Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie zamówienia pn.: "Roboty budowlano- remontowe w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku" o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyłączonego ze stosowania przepisów ww. ustawy.