Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Nr postępowania: G-241-20/12

Termin składania ofert ustalono na 20.12.2012 r. na godz. 09:00

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2012-12-12

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  505874 - 2012

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w załącznikach.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.