Dostawa 93 drukarek do drukowania okładek akt sądowych, przeznaczonych do sądów apelacji białostockiej.

Termin składania ofert ustalono na 01.03.2013 r. na godz. 09:00

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2013-02-21

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  28281 - 2013

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w załącznikach.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.