Zapewnienie obsługi konferencji sędziów w postaci bazy
noclegowej, gastronomicznej i konferencyjnej w dniach 10-12 czerwca 2013
roku.

Numer posępowania: G-241-8/13

Termin składania ofert ustalono na 24.04.2013 r. na godz. 09:00

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2013-04-16

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  57633 - 2013

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w załącznikach.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.