Dostawa macierzy dyskowej, przeznaczonej do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Termin składania ofert ustalono na 03.06.2013 r. na godz. 09:00

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2013-05-23

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 86769 - 2013

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w załącznikach.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.