Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2303) (dalej: rozporządzenie) informuje, iż posiada do zagospodarowania zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załącznikach nr 1-4 do niniejszej informacji przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek spełniających warunki określone w rozporządzeniu.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem na czas oznaczony lub nieoznaczony jednostkom sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, należy złożyć pisemny wniosek zgodnie z wymogami określonymi w § 38 ust. 4  rozporządzenia.

W przypadku zainteresowania darowizną jednostkom sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, należy złożyć pisemny wniosek zgodnie  z wymogami określonymi w § 39 ust. 3  rozporządzenia.

Wnioski, o których mowa powyżej należy składać do dnia 17 lipca 2024 r. drogą mailową na adres: gospodarczy@bialystok.sa.gov.pl lub na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Białystoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok,  ewentualnie wysłać  za pośrednictwem operatora pocztowego na powyżej wskazany adres w zaklejonej  i zaadresowanej kopercie z dopiskiem:

„Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego”.

Za termin złożenia wniosków przyjęta będzie data i godzina ich złożenia lub wpływu przesyłki do Biura Podawczego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Decyzję w przedmiocie nieodpłatnego przekazania lub darowizny podejmie Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, kierując się kolejnością zgłoszonych wniosków oraz uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składników rzeczowych majątku ruchomego.

Zbędne lub zużyte składnika rzeczowe majątku ruchomego można oglądać w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek, od godziny 13:00 do godziny 14:00 od dnia 10 lipca 2024r. do dnia  17 lipca 2024 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Informacja o zbędnych składnikach majątku (Plik pdf, 76.19 KB)

Załącznik nr 1 (Plik pdf, 249.18 KB)

Załącznik nr 2 (Plik pdf, 441.89 KB)

Załącznik nr 3 (Plik pdf, 249.18 KB)

Załącznik nr 4 (Plik pdf, 204.56 KB)

Załącznik nr 5 (Plik pdf, 119.97 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
10 lipiec 2024 Bartosz Stankiewicz