Wraz z apelacją powódki w dniu 12 kwietnia 2012 roku wpłynęła sprawa z powództwa Fundacji „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce przeciwko Stowarzyszeniu „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce o ochronę dóbr osobistych - nakazanie zaniechania i usunięcie skutków naruszania dóbr osobistych.

Powódka wnosiła o nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania jej dóbr osobistych w postaci odwoływania się do tradycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej oraz usunięcia skutków poprzez opublikowanie stosownych oświadczeń.

Powodowa Fundacja jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Została założona w 1996 roku w celu zdobywania środków finansowych na potrzeby Festiwalu, do którego prawa przejęła od dotychczasowego organizatora - Hajnowskiego Domu Kultury umową cesji zawartą w grudniu 1998 roku.

Pozwane Stowarzyszenie od 2002 roku organizuje konkurencyjne Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Naruszenia dóbr osobistych powódka upatruje w wykorzystywaniu dobrego imienia, międzynarodowej sławy, nawiązywaniu do tradycji oraz kopiowaniu formuły Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej przez pozwanego.

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 31 stycznia 2012 r. oddalił powództwo i orzekł o kosztach procesu.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że dobrem osobistym może być prawo do tradycji określonej imprezy kulturalnej, rozumiane jako dziedzictwo, spuścizna, utożsamianie się z dokonaniami i wartościami, których impreza ta jest nośnikiem. Są to bowiem wszystko wartości niematerialne zasługujące na ochronę. Sąd nie miał wątpliwości, że organizowany od 1981 roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej jest źródłem takiej tradycji. Uzyskał on międzynarodową renomę i z imprezy
o charakterze lokalnym stał się Festiwalem o znaczeniu światowym. Jako dobro osobiste podlega ochronie prawnej, brak jest natomiast regulacji, która wyraźnie przesądzałaby, komu prawo do tradycji określonej imprezy miałoby przysługiwać.

Historia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej sięga 1981 roku. Pierwotnie nosił nazwę Dni Muzyki Cerkiewnej. Pomysłodawcą i inicjatorem był ówczesny dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zaczął narastać konflikt między organizatorami Festiwalu, wówczas już znanego na arenie międzynarodowej. W 2001 roku Miasto Hajnówka, Powiat Hajnowski i powodowa Fundacja zawarły porozumienie o powołaniu Rady Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, w skład której weszli też przedstawiciele zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Metropolity Sawy . W 2002 roku Festiwal odbył się jeszcze w Hajnówce, ale bez współudziału Kościoła Prawosławnego. Następne edycje, organizowane przez powoda, odbywały się w Białymstoku. Kościół Prawosławny zainspirował założenie pozwanego Stowarzyszenia, które we współpracy z lokalnymi władzami organizowało konkurencyjną dla Festiwalu imprezę pod nazwą początkowo Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, a następnie Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Na stronach internetowych tej imprezy organizatorzy odwołują się do wieloletniej tradycji festiwali muzyki cerkiewnej, wskazując również na konflikt dotyczący ich organizacji. Jako współorganizator tego Festiwalu występuje Hajnowski Dom Kultury.

Powódka powinna przede wszystkim wykazać, że to jej przysługuje dobro osobiste, którego ochrony się domaga, czyli że posiada legitymację czynną w procesie. W dalszej kolejności powinna wykazać, że działania pozwanego to dobro naruszają. Powodowa Fundacja nie sprostała udowodnieniu, że posiada wyłączne prawa związane z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Cerkiewnej. Jak wyżej wskazano, idea powstania Festiwalu powstała na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Fundacja powstała i stała się organizatorem Festiwalu w latach dziewięćdziesiątych i dopiero od tego czasu może wywodzić swoje prawa do imprezy. To uprawnienie ma charakter pochodny, podobnie jak w przypadku pozwanego Stowarzyszenia, a także innych współorganizatorów - Hajnowskiego Domu Kultury i Kościoła Prawosławnego. Pozwany odwołując się do tradycji festiwalu czyni to w zasadzie z upoważnienia tych ostatnich.

Powodowa Fundacja powoływała się na stronę internetową jako dowód naruszenia jej dóbr osobistych przez pozwanego, przy czym - zdaniem Sądu Okręgowego - treść notki historycznej nie ma charakteru wprowadzającego w błąd, a jedynie wskazuje na rozłam wśród dotychczasowych organizatorów. Podobnie nietrafne jest stanowisko powódki, że umowa cesji z Hajnowskim Domem Kultury stanowi podstawę jej legitymacji do dochodzenia ochrony dóbr osobistych. Dom Kultury przeniósł jedynie prawa do organizowania Festiwalu, nie mógł zaś żadną umową przenieść dóbr osobistych przysługujących mu w związku z Festiwalem, jako że dobra te stanowią wartość niemajątkową i nie mogą być przedmiotem obrotu.

Wielość podmiotów, którym przysługują przedmiotowe dobra osobiste, wyłącza legitymację powódki do ich posiadania. Działania pozwanego nie mogły zostać uznane za bezprawne
i powództwo należało oddalić.

Termin rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na dzień 20 lipca 2012 r., o godzinie 11.30, sala nr II. Sprawa został zarejestrowana pod numerem I A Ca 303/12.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.