Z dniem 1 sierpnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 022/96/A/13

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
oraz zasad udostępniania informacji publicznej

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 427) w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zarządza się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

INTERNETOWY PORTAL ORZECZEŃ SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU

§ 1

 1. Tworzy się w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – zwany dalej Portalem Orzeczeń.
 2. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają wszystkie orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, z wyjątkiem orzeczeń kończących postępowanie w danej instancji, wydanych w sprawach dotyczących:
  1. rozwodu i separacji,
  2. ubezwłasnowolnienia,
  3. lustracji,
  4. rent,
  5. przestępstw przeciwko wolności seksualnej,
  6. wydania wyroku łącznego,
  7. wznowienia postępowania,
  8. postępowania wykonawczego w sprawach karnych (AKzw),
  9. zastosowania prawa łaski,
  10. orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, kosztów postępowania sądowego, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.
 3. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegać będą orzeczenia wymienione w ust. 2, jeżeli sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału uzna za celowe ich opublikowanie ze względu na doniosły problem prawny lub wywołujący zainteresowanie społeczne.
 4. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku niespełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o przyczynie wyłączenia publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 5. Proces publikacji składa się z następujących etapów:
  1. importu orzeczeń z systemu SAWA,
  2. automatycznej anonimizacji,
  3. weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji,
  4. uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna,
  5. zatwierdzania publikacji orzeczenia.
 6. Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: https://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl

 

§ 2

 1. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń wyznacza się w poszczególnych Wydziałach osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń:
 • w I Wydziale Cywilnym:

Pani Izabela Lach – starszy sekretarz sądowy
Pani Iwona Aldona Zakrzewska – sekretarz sądowy

 • w II Wydziale Karnym:

Pani Monika Wojno – z-ca kierownika sekretariatu
Pani Agnieszka Rezanow-Stöcker – sekretarz sądowy

 • w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Pani Katarzyna Kibiersza – z-ca kierownika sekretariatu
Pani Edyta Radziwońska – sekretarz sądowy.

 

 1. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:
  1. sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji,
  2. wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia,
  3. przedstawienie orzeczenia do publikacji kierownikowi sekretariatu,
  4. prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.

 

§ 3

 1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego oraz III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 2. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy z chwilą oddania orzeczenia z uzasadnieniem.
 3. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na portalu wewnętrznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przez informatyków Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.

 

§ 4

 1. Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego oraz III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku dokonuje ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.
 2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez kierownika sekretariatu I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego oraz III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 

§ 5

Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych sekretariatach Wydziałów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 

§ 6

Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół w składzie:

 1. Pani Magdalena Pankowiec – sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych,
 2. Pan Dariusz Adamik – starszy sekretarz sądowy Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
 3. Pani Magdalena Kukiełko – administrator systemu informatycznego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
 4. Pan Radosław Świsłocki – informatyk Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

§ 7

 1. Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 2. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu w/w ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w w/w ustawie. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.  Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu  także  ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Ograniczenie prawa do informacji szczegółowo reguluje art. 5 w/w ustawy.
 3. Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem pkt 2 zdanie drugie i następne. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 4. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 

§ 8

 1. Zgłoszenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może nastąpić:
 • telefonicznie,
 • pisemnie,
 • w formie elektronicznej.
 1. W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli na pytanie nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego.
 2. Pisemny wniosek powinien zawierać jasno określone żądania strony, co do przedmiotu, zakresu, sposobu oraz formy udostępniania informacji publicznej. Wzór pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Jeżeli we wniosku nie zostały wskazane wprost sposób i forma udostępnienia informacji, odpowiedzi udziela się w sposób i w formie, na których wybór pozwala zakres danych wnioskodawcy dostępnych we wniosku, przy czym w pierwszej kolejności należy wybrać sposób i formę powodujące jak najmniejsze koszty i jak najkrótszy czas dotarcia odpowiedzi do wnioskodawcy.
 4. Wpływające do Sądu wnioski o udostępnienie informacji publicznej rejestrowane są
  w Oddziale Administracyjnym Sądu, a następnie niezwłocznie przekazywane zgodnie
  z przeznaczeniem do poszczególnych jednostek organizacyjnych celem wykonania.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 

§ 10

Traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 

     Prezes Sądu Apelacyjnego

       Bogusław Dobrowolski

Załączniki:
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr 2111 kB

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.