Ogłoszenie o konkursie  na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko inspektora zajmującego się m.in. gospodarowaniem nieruchomością) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko inspektora) w Oddziale Finansowym Sadu Apelacyjnego w Białymstoku.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=9807666

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku wyznaczono Panią Katarzynę Kieżel.

 

Do pełnienia funkcji zastępcy koordynatora do spraw dostępności wyznaczono Pana Dariusza Adamika (w szczególności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej) oraz Pana Bartosza Stankiewicza (w szczególności w zakresie dostępności cyfrowej).

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności i jego zastępców należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Apelacyjny
w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami w zakresie:

- dostępności architektonicznej poprzez:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,

- dostępności cyfrowej poprzez  - realizację wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

- dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez:

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

3) monitorowanie działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) terminowe sporządzanie raportów lub sprawozdań o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom oraz zlecanie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,

5) zlecanie publikacji w  Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku danych kontaktowych koordynatorów do spraw dostępności oraz treści planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku,

6) przekazywanie i aktualizacja danych koordynatorów do spraw dostępności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do bazy publikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,

7) regularne zapoznawanie się i wykorzystywanie do realizacji zadań informacji publikowanych na stronie internetowej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzydostepnosci/,

8) przedstawianie Prezesowi i Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Kontakt:


Katarzyna Kieżel
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 7430 315
email: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl


Dariusz Adamik
Zastępca Koordynatora do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 7430 727
email: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl


Bartosz Stankiewicz
Zastępca Koordynatora do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 7430 606
email: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl


Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna


Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
www.bialystok.sa.gov.pl


15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5
tel.: (0-85) 732-80-82
fax: (0-85) 732-90-01
e-mail: sadapel@bialystok.sa.gov.pl

Sąd urzęduje w godzinach:
poniedziałek – piątek – 7.30 – 15.30

Biuro podawcze jest czynne:
poniedziałek – piątek – 7.30 –15.00

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 15.00.

tel. 85 7430727

Czytelnia akt jest czynna:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 15.00.

 tel. 85 7430726

1 grudnia 2009r. w Sądzie Apelacynym w Białymstoku uruchomione zostało Biuro Obsługi Interesantów (pok. 018) i Czytelnia Akt (pok. 019). Oba pomieszczenia znajdują się bezpośrednio przy wejściu od strony ulicy Świętojańskiej.

W Biurze Obsługi Interesantów:

1. udzielane są informacje:
• o stanie i biegu spraw toczących się w Sądzie,
• o terminach i miejscach rozpraw,
• o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do Sądu,
• o kosztach sądowych i sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
• o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
• o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
• o wydziałach w Sądzie, ich właściwości i lokalizacji;

2. udostępniane są listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
3. udostępniane są numery telefoniczne oraz adresy innych sądów;
4. pracownik Biura kieruje do właściwych sal rozpraw.

W Czytelni Akt są udostępniane osobom uprawnionym akta spraw prowadzonych w Sądzie.

Aby uniknąć oczekiwania na akta należy wcześniej ustalić termin udostępnienia z kierownikiem właściwego sekretariatu (telefony są podane w module "Wydziały").

Redaktor strony:
Janusz Sulima
tel. (085)7430274
fax. (085)7329001
rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje ogólne


Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


COM_CONTENT_READ_MORERzecznik Prasowy