Zgodnie z art. 87 § 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j Dz.U.2016.2062 z późn. zm.) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnieniu nie podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów, które na podstawie art. 87 § 6 w/w ustawy zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.2016.1167 ze zm.).

Przepisy art. 87 § 6 i 6a – ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2016.2062 z późn. zm.),  zgodnie z art. 151b § 3 w/w ustawy, stosuje się odpowiednio do referendarzy sądowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.2103) do oświadczeń majątkowych sędziów, złożonych przed dniem 6 stycznia 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe - czyli art. 87 § 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133) w brzmieniu:

§ 6. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że sędzia, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 lub § 4, do odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie.

Sędziowie, którzy złożyli oświadczenia przed dniem 6 stycznia 2017 r. nie wyrazili zgody na ich ujawnienie. Nie wystąpił też szczególnie uzasadniony przypadek do ich ujawnienia z urzędu, pomimo braku zgody składającego oświadczenie.

Podlegające udostępnieniu oświadczenia majątkowe sędziów oraz referendarzy sądowych apelacji białostockiej zostały zamieszczone poniżej w podziale na Sąd Apelacyjny w Białymstoku oraz sądy okręgowe i sądy rejonowe poszczególnych okręgów sądowych:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Okręg Sądu Okręgowego w Białymstoku

Okręg Sądu Okręgowego w Łomży

Okręg Sądu Okręgowego w Olsztynie

Okręg Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Okręg Sądu Okręgowego w Suwałkach

Uzupełnienia i wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych

 

Zgodnie z art. 32 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych komorników sądowych podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnieniu nie podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych komorników, które na podstawie art. 32 ust. 8 w/w ustawy zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.2019.742).

Podlegające udostępnieniu oświadczenia majątkowe komorników sądowych obszaru Apelacji Białostockiej zostały zamieszczone poniżej w kolejności alfabetycznej.

Komornicy sądowi

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 21 luty 2024 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 21 luty 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 21 luty 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie