Dyrektor Sądu - Grażyna Lewicka

Sekretariat Dyrektora:

tel. 85 743 06 94
fax: 85 743 02 20

pok. 316
e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl


Kompetencje w świetle zapisów ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych jako dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji białostockiej:

 1. kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd statutowych zadań;
 2. wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów;
 4. określa, w porozumieniu z Prezesem sądu rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów w wydziałach Sądu;
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu;
 6. sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądów działających na obszarze apelacji w zakresie powierzonych mu zadań, na podstawie sprawozdań z działalności sądów okręgowych lub rejonowych, sporządzonych przez dyrektorów tych sądów w zakresie powierzonych im zadań;
 7. w terminie do końca kwietnia każdego roku Dyrektor Sądu za pośrednictwem Prezesa Sądu po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji, przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie za rok poprzedni.
 8. przygotowuje przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia (dyrektorami sądów okręgowych i rejonowych) projekty planów finansowych i planów finansowych sądów z obszaru apelacji, przedstawia projekty Krajowej Radzie Sądownictwa i dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonuje budżet sądów na obszarze apelacji;
 9. przygotowuje przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projekty planów i planów wydatków w układzie zadaniowym sądów z obszaru apelacji, przedstawia projekty dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonuje budżet sądów w układzie zadaniowym na obszarze apelacji;
 10. opracowuje w porozumieniu z podległymi dysponentami trzeciego stopnia harmonogram realizacji dochodów i wydatków sądów na obszarze apelacji;
 11. dysponuje rachunkiem bieżącym dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji dla sądów na obszarze apelacji, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkiem pomocniczym;
 12. sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 13. zapewnia funkcjonowanie zewnętrznej kontroli zarządczej wobec podległych dysponentów w obszarach leżących w jego kompetencji;
 14. opracowuje przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projekty programów wieloletnich;
 15. organizuje na obszarze apelacji właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym przez podległe sądy, dokonuje ich kwartalnych ocen oraz przekazuje te oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi części budżetowej;
 16. podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji;
 17. prowadzi działalność inwestycyjną dla Sądu Apelacyjnego i sądów rejonowych działających na obszarze apelacji z tym, że może przekazać dyrektorowi jednego sądu okręgowego wykonywanie zadań inwestycyjnych innego sądu okręgowego lub sądów rejonowych.

W zakresie wykonywania przypisanych zadań i kompetencji Dyrektor Sądu podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 29 styczeń 2021 Magdalena Kukiełko
Artykuł został zmieniony. 08 wrzesień 2022 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 21 listopad 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 21 listopad 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie