DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Sąd Apelacyjny w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany PDF), gdyż zostały zamieszczone w formie załączników, pochodzą min. od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany)
 • cześć plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu
 • Interaktywna mapa dojazdu do sądu

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
 • Adres: ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
 • E-mail: sekretariat@bialystok.sa.gov.pl
 • Telefon: 85 743 04 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Sądu Apelacyjnego w Białymstoku mieści się przy ulicy Mickiewicza 5, 15-213 Białystok

Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ~100m, odległość od innych przystanków autobusowych wynosi~500m.

Przy wejściu głównym od ulicy Mickiewicza i wejściu bocznym od ulicy Świętojańskiej, znajduje się po 1 miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku sądowego przy ul. Mickiewicza, znajdują się ogólnodostępne – miejskie, miejsca parkingowe ze stanowiskami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • Wejście główne od ulicy Mickiewicza (drzwi skrzydłowe, otwierane automatycznie), które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście to jest jednocześnie wejściem służbowym.
 • Wejście boczne od ulicy Świętojańskiej, blisko końca ściany budynku (drzwi skrzydłowe, otwierane automatycznie), które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście to jest przeznaczone dla interesantów którzy udają się do Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt i sal rozpraw.
 • Wejście boczne od ulicy Świętojańskiej, znajdujące się w połowie ściany budynku (drzwi skrzydłowe), które jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim – przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków o nachyleniu 12%, zabezpieczony barierką. Wejście to jest jednocześnie wejściem służbowym dla Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku.

 

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy, w tym celu proszone są o powiadomienie przybycia poprzez naciśnięcie dzwonka zainstalowanego przy wejściu bocznym lub w celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Interesanta pod numerem telefonu 85 7430727.

Następnie pracownik Biura Obsługi Interesanta lub pracownicy Ochrony pomogą i ułatwią przemieszczanie się wewnątrz budynku. Istnieje możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Za drzwiami wejściowymi jest nieduży wiatrołap, za którym znajdują się kolejne drzwi, następnie na lewo znajduje się winda, po wejściu do winy uzyskuje się dostęp do parteru, I i II piętra budynku. Winda wyposażona jest w barierki, lustra i system przywoływania. Drzwi windy przesuwane są automatyczne. Po prawej stronie znajduje się Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia Akt, szatnia, bramka do wykrywania metalu, prześwietlarka bagażu i podnośnik dla osób niepełnosprawnych, gdzie uzyskuje się dostęp do parteru budynku.

W budynku zastosowano oznaczenia kontrastowe poprzez oklejenie stopni schodów i drzwi przeszklonych. 

Wewnątrz budynku przy wejściu oraz przy schodach oznaczono poręcze nakładkami w alfabecie brajla.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na niskim parterze i parterze, w których zamontowano przyciski przywołujące pomoc.

Szerokość korytarzy oraz schodów budynku sądu pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępność pomieszczeń oraz korytarzy dotyczy wszystkich kondygnacji budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną oraz w Czytelni Akt stanowisko wyposażone w stacjonarny komputer oraz internetowy system, umożliwiający indywidualne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego w trybie „on-line”.

Zarówno stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną, jak i stanowisko wyposażone w usługę języka migowego „on-line” są oznakowane.

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się lupa elektroniczna do powiększania tekstu czy obrazu dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Plan działania (Plik pdf, 68.00 KB)

Plan działania na lata 2021-2024 (Plik pdf, 565.58 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
30 październik 2020 Magdalena Kukiełko
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
04 marzec 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 marzec 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 marzec 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 marzec 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 17 marzec 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 marzec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 29 marzec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 marzec 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 marzec 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
27 marzec 2024 Adam Zimnoch Porównanie
Artykuł został zmieniony. 27 marzec 2024 Adam Zimnoch Porównanie