Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku wyznaczono Panią Katarzynę Kieżel.

 

Do pełnienia funkcji zastępcy koordynatora do spraw dostępności wyznaczono Pana Dariusza Adamika (w szczególności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej) oraz Pana Bartosza Stankiewicza (w szczególności w zakresie dostępności cyfrowej).

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności i jego zastępców należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Apelacyjny
w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami w zakresie:

- dostępności architektonicznej poprzez:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,

- dostępności cyfrowej poprzez  - realizację wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

- dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez:

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

3) monitorowanie działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) terminowe sporządzanie raportów lub sprawozdań o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom oraz zlecanie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,

5) zlecanie publikacji w  Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku danych kontaktowych koordynatorów do spraw dostępności oraz treści planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku,

6) przekazywanie i aktualizacja danych koordynatorów do spraw dostępności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do bazy publikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,

7) regularne zapoznawanie się i wykorzystywanie do realizacji zadań informacji publikowanych na stronie internetowej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzydostepnosci/,

8) przedstawianie Prezesowi i Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Kontakt:


Katarzyna Kieżel
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 7430 315
email: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl


Dariusz Adamik
Zastępca Koordynatora do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 7430 727
email: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl


Bartosz Stankiewicz
Zastępca Koordynatora do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 7430 606
email: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl


 

1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

2. Deklaracja dostępności

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 23 wrzesień 2020 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 23 wrzesień 2020 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Magdalena Kukiełko Porównanie