Kierownik Oddziału / Główna Księgowa- Magdalena Dawidziuk

 

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 743 04 74
fax: 85 743 03 12
e-mail: finanse@bialystok.sa.gov.pl
pok. 122

Do zadań Oddziału Finansowegoo należy w szczególności:

 1. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, rachunkowości Sądu Apelacyjnego, w tym budżetu w układzie zadaniowym oraz obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu i innymi będącymi w dyspozycji Sądu Apelacyjnego
  a także dla sądów okręgowych na obszarze Apelacji
  ,
 3. kontrola przestrzegania w Sądzie zasad gospodarki finansowej, w tym dyscypliny finansów publicznych,
 4. opracowywanie projektów rocznych planów dochodów i wydatków budżetowych Sądu,
 5. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych
  i finansowych, a także sprawozdań tematycznych, w tym z realizacji budżetu zadaniowego,
 6. dokonywanie rozliczeń publicznoprawnych oraz rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 7. prowadzenie obsługi kasowej Sądu.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.