Kierownik Oddziału - Marcin Niewiński

Zastępca Kierownika Oddziału - Magdalena Kukiełko

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 743 06 01

e-mail: informatycy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 105

 

Sekcja Utrzymania Infrastruktury i Cyberbezpieczeństwa

Kierownik Sekcji - Rafał Stepanczenko

Zakres planowanych zadań:

 • nadzór techniczny nad pracą systemów serwerowych i pamięci masowych, w tym dokonywanie konfiguracji i aktualizacji,
 • tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych zgodnie z przyjętą polityką kopii bezpieczeństwa,
 • monitoring infrastruktury i sieci w warstwie fizycznej i wirtualnej,
 • przygotowanie zapotrzebowań w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury pozostałej w sądach i centralnych serwerowniach oraz w zakresie utrzymania i rozwoju sieci i bezpieczeństwa brzegu sieci,
 • realizacja bieżących zgłoszeń i zapotrzebowań,
 • projektowanie nowych rozwiązań i określanie kierunków rozwoju systemów serwerowych i sieciowych dla centralnej serwerowni i jednostek apelacji,
 • utrzymanie sieci LAN i SAN w centralnych serwerowniach,
 • utrzymanie sieci LAN, MSWAN, łączy OST112 oraz urządzeń sieciowych, 
 • utrzymanie i zarządzanie urządzeniami sieciowym i UTM,
 • współpraca z pozostałymi sekcjami w zakresie przekazanych zgłoszeń,
 • wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych, realizowanych przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku oraz jednostki z obszaru apelacji,
 • współpraca z Biurem Cyberbezpieczeństwa w zakresie standardów oraz obsługi incydentów,
 • obsługa incydentów bezpieczeństwa zgodnie ze standardami i procedurami obowiązującymi w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i przekazywanie informacji w tym zakresie do Biura Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości,
 • współpraca z CSIRT.GOV w zakresie obsługi incydentów w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku oraz jednostkach z obszaru apelacji,
 • wykonywanie zadań w zakresie nadzoru, wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz jednostek z obszaru apelacji,
 • monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni poprzez dokonywanie weryfikacji zagrożeń występujących w obszarze bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz jednostek z obszaru apelacji, za pomocą dostępnych urządzeń i systemów bezpieczeństwa,
 • wydawanie zaleceń, rekomendacji, dyspozycji i standardów w zakresie wykrywania, analizowania, klasyfikowania zdarzeń w celu ograniczenia skutków incydentów bezpieczeństwa w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku oraz jednostkach z obszaru apelacji,
 • opracowywanie i przekazywanie informacji w celu wdrożenia przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku oraz jednostki z obszaru apelacji, procedur dotyczących reagowania na incydenty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • współpraca z pozostałymi sekcjami w zakresie weryfikacji przekazanych zaleceń, rekomendacji, dyspozycji oraz standardów,
 • współpraca z jednostkami z obszaru apelacji, w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa,
 • współpraca z IOD na obszarze apelacji w celu opracowywania standardów i procedur,
 • przygotowanie zapotrzebowań w zakresie utrzymania i rozwoju cyberbezpieczeństwa

 

Sekcja Utrzymania Aplikacji i Usług

Kierownik Sekcji - Przemysław Jałoza

Zakres planowanych zadań:

 • utrzymanie sprawności działania usług i aplikacji zcentralizowanych w serwerowniach apelacji białostockiej,
 • utrzymanie sprawności działania usług i aplikacji w sądach,
 • wsparcie pracowników sądów dotyczące obsługi wdrażanych systemów,
 • administrowanie usługami i systemami,
 • przygotowanie zapotrzebowań w zakresie utrzymania i rozwoju aplikacji i usług,
 • współpraca z pozostałymi sekcjami w zakresie przekazanych zgłoszeń.

 

Sekcja Wsparcia Użytkowników i Serwisu

Kierownik Sekcji - Albert Dubij

Zakres planowanych zadań:

 • pomoc telefoniczna użytkownikom - Call Center dla wszystkich jednostek z obszaru apelacji,
 • rejestracja i realizacja zgłoszeń,
 • pomoc zdalna użytkownikom z wykorzystaniem ME,
 • współpraca z jednostkami z obszaru apelacji białostockiej, w zakresie obsługi zgłoszeń,
 • opracowywanie standardów i procedur realizacji zgłoszeń, współpraca z IOD na obszarze apelacji,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących działań prewencyjnych zalecanych do podjęcia w związku z analizą zgłoszenia, zmierzających do uniknięcia błędów w przyszłości,
 • współpraca z pozostałymi sekcjami w zakresie przekazanych zgłoszeń,
 • bezpośrednie wsparcie użytkownika w zakresie lokalnych usług i aplikacji,
 • wsparcie techniczne przy obsłudze materiałów dowodowych i wideokonferencji,
 • przygotowanie sprzętu do wymiany i jego naprawa,
 • obsługa poczty elektronicznej i zasobów wspólnych,
 • tworzenie i uzupełnianie bazy CMDB,
 • zgłaszanie propozycji zmian i rozwoju skutkujących optymalizacją pracy Sekcji,
 • współpraca z pozostałymi sekcjami w zakresie przekazanych zgłoszeń.

 

Sekcja ds. Obsługi Oddziału Informatycznego

Kierownik Sekcji - Magdalena Kukiełko

Zakres planowanych zadań:

 • nadzór nad realizacją umów centralnych,
 • sporządzanie planów zakupów,
 • zbieranie zapotrzebowań na sprzęt i oprogramowanie,
 • obsługa administracyjna OI,
 • opracowywanie budżetu teleinformatycznego,
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego i zamawiającego właściwego do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień dla jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz organizacji realizacji dostaw i usług w sądownictwie powszechnym (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 152) tj. czynności związanych z zakupami centralnymi i wspólnymi dostaw i usług informatycznych,
 • licencjonowanie,
 • nadzór nad wdrożeniami zatwierdzonych projektów lokalnych
 • monitorowanie i raportowanie jakości świadczonych usług przez poszczególne sekcje i zespoły,
 • koordynacja realizacji projektów, k. sprawozdawczość.

 

Sekcja Wsparcia Systemów Centralnych

Kierownik Sekcji - Przemysław Dobrzycki

Dane kontaktowe:

ul. Wojska Polskiego 2
18-400 Łomża

tel. 85 743 06 10
e-mail: sekcja@bialystok.sa.gov.pl

Zakres planowanych zadań:

 • realizacja zadań powierzonych Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych.
 • realizacja zadań związanych z transkrypcją nagrań rozpraw sądowych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 04 styczeń 2024 Adam Zimnoch
Artykuł został zmieniony. 31 styczeń 2024 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 11 marzec 2024 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 13 marzec 2024 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 13 marzec 2024 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 13 marzec 2024 Magdalena Kukiełko Porównanie