W dniu  24 czerwca 2021r., godz. 10.30. Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą dotyczącą działającej w latach 2013-2015 w Zambrowie i innych miejscowościach województwa podlaskiego zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wyłudzaniu odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych poprzez powodowanie zdarzeń będących podstawą do wypłaty takich odszkodowań, na szkodę firm ubezpieczeniowych.
Zarzuty w sprawie postawiono 5 osobom.
Sąd Okręgowy w Łomży uznając winę oskarżonego, który miał kierować grupą przestępczą  oraz popełnić szereg przestępstw związanych z nielegalnym procederem (m.in. wyłudzenie poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy publicznych w osobach pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zambrowie, celowe spowodowanie zdarzeń będących podstawą do wypłaty odszkodowania, fałszywe zawiadomienie o kradzieży z włamaniem samochodu osobowego) wymierzył mu karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 250 stawek dziennych grzywny po 100 złotych.
Drugi z oskarżonych mężczyzn został nieprawomocnie skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kilkanaście przestępstw związanych z nielegalnym procederem na karę łączną 3 pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 400 stawek dziennych grzywny po 50 złotych.
Oskarżona kobieta została uniewinniona od zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zaś za przypisane jej przestępstwa polegające na sporządzeniu, w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej fikcyjnych umów komisu samochodów, a następnie poświadczeniu nieprawdy w fakturach, tj. czynów z art. 271 § 1 k.k. Sąd Okręgowy wymierzył jej karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.
Dwaj pozostali oskarżeni za czyny z art. 286 § 1 k.k. zostali skazani na kary 7 miesięcy oraz 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby oraz kary grzywny.

Sąd odwoławczy rozpozna apelacje obrońców oskarżonych, skierowane co do winy.

W dniu 22 czerwca 2021r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę II AKa 68/21 dotyczącą mężczyzny oskarżonego o to, że w dniu 17 sierpnia 2019 r. na drodze gruntowej w jednej z miejscowości w gminie Kolno, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego, w związku z rozbojem, grożąc wymienionemu pozbawieniem życia oraz używając wobec niego przemocy polegającej na zadaniu mu kilkudziesięciu ciosów w głowę, twarz, szyję, plecy, klatkę piersiową, kończyny górne i dolne innymi podobnie niebezpiecznymi przedmiotami w postaci śrubokręta krzyżakowego oraz młoteczka ratunkowego do wybijania szyb, spowodował u wymienionego obrażenia ciała w postaci podwichnięcia soczewki oka lewego z krwawieniem do komory przedniej i przepukliną ciała szklistego, sińców w okolicy obu oczodołów, licznych ran kłutych i głębokich otarć naskórka głowy oraz dwumiejscowego złamania lewej kości ciemieniowej i złamania dolnej ściany oczodołu lewego, płytkiej rany kłutej okolicy szyjno-obojczykowej prawej, licznych ran kłutych i głębokich otarć naskórka obu kończyn górnych i prawej kończyny dolnej, czym spowodował naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni w rozumieniu art. 157 § 1 k.k., przy czym zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na reakcję obronną pokrzywdzonego, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki Toyota Avensis o wartości 15000 zł, saszetkę z dokumentami oraz pieniędzmi w kwocie około 1800 zł, czym działał na szkodę pokrzywdzonego, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w zb. z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Oskarżony został też uznany za winnego tego, że w innym miejscu i czasie kierował samochodem ciężarowym marki Renault Master, znajdując się w stanie nietrzeźwości (o zawartości 0,34 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), tj. przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.
Uznając winę oskarżonego Sąd Okręgowy w Olsztynie wymierzył mu kary jednostkowe 15 lat oraz 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 15 lat pozbawienia wolności.
Zasądził też od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w kwocie 30 tys. zł.
Apelacje od tego wyroku wnieśli obrońca oskarżonego i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.
Obrońca oskarżonego domaga się jego  uniewinnienia od czynu z art. 178a § 1 k.k. oraz uznania, że zamiarem oskarżonego było jedynie dokonanie rozboju i zakwalifikowanie jego działania z art. 280 § 2 w zw. z art. 157 § 2 k.k.
Drugi z apelujących domaga się podwyższenia wymierzonej oskarżonemu kary do 25 lat pozbawienia wolności oraz kwoty nawiązki do 100 tys. zł.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zainteresowanych orzekaniem w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) lub na podstawie art. 77 § 9 przywołanej wyżej ustawy do nadsyłania zgłoszeń na adres kadry@bialystok.sa.gov.pl

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie uwzględnił apelacji obrońcy oskarżonego i utrzymał w mocy wyrok dla sprawcy usiłowania zabójstwa konkubiny (sygn. akt II AKa 72/21).

            Sędzia sprawozdawca podkreślił, że Sąd Okręgowy rozpoznał przedmiotową sprawę wnikliwie i skrupulatnie, zarówno dokonane przez niego ustalenia faktyczne, jak i kwalifikacja prawna przestępnego zachowania oskarżonego zasługują na pełną akceptację sądu odwoławczego. Twierdzenia apelującego doszukującego się sprzeczności w opiniach dwóch zespołów biegłych opiniujących oskarżonego i mających z tego wynikać wątpliwościach co do stanu jego zdrowia psychicznego i poczytalności w dacie zdarzenia, są zupełnie  dowolne.

Analizując zarówno opinie biegłych, jak i pozostały zgromadzony materiał dowodowy brak jest jakichkolwiek podstaw, aby względem oskarżonego zastosować bardziej uprzywilejowaną kwalifikację prawną, o co wnosił apelujący. Jego atak na pokrzywdzoną nie był następstwem afektu, tj. silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Oskarżony nie działał też w stanie upojenia patologicznego, a w stanie zwykłej nietrzeźwości. Okoliczności zdarzenia oraz sposób działania sprawcy wskazują jednoznacznie, że miał on bezpośredni, a nie tylko ewentualny zamiar zabójstwa konkubiny.

Stopień społecznej szkodliwości przypisanego czynu, sposób działania oskarżonego, jego uprzednia karalność oraz złamanie zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej powodują, że orzeczona kara jest sprawiedliwa i adekwatna do stopnia zawinienia, sąd odwoławczy nie znalazł żadnych przekonujących powodów do jej złagodzenia.

 

Wyrok jest prawomocny.

W dniu 16 czerwca 2021r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna apelację obrońcy oskarżonego, który wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie uznany został winnym tego, że w dniu 14 października 2019r. działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonej poprzez zadanie 11 ciosów nożem w klatkę piersiową oraz kończyny, usiłował doprowadzić do jej śmierci, powodując: 2 rany kłute przedniej powierzchni klatki piersiowej z obustronna odmą opłucnową, ogniskowym uszkodzeniem obu płuc, uszkodzeniem przepony oraz złamania III lewego żebra i wyrostka mieczykowatego mostka, 3 rany kłuto- cięte lewego barku i ramienia, 2 rany cięte prawego przedramienia z uszkodzeniem mięśni oraz prawej tętnicy łokciowej i prawego nerwu łokciowego, 2 rany kłute tylnej powierzchni lewego uda oraz 2 rany kłute lewego podudzia z uszkodzeniem mięśni i lewego nerwu  strzałkowego, czego konsekwencją było wystąpienie cech wstrząsu krwotocznego oraz ostra niewydolność oddechowa, skutkiem czego było spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pod postacią choroby realnie zagrażającej życiu, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na postawę obronną pokrzywdzonej, interwencję osób trzecich  oraz udzielenie pomocy medycznej, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art.148 § 1 kk w zb. z art.156 § 1 pkt2 kk w zw. z art.11 § 2 kk.

Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna


Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
www.bialystok.sa.gov.pl


15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5
tel.: (0-85) 732-80-82
fax: (0-85) 732-90-01
e-mail: sadapel@bialystok.sa.gov.pl

Sąd urzęduje w godzinach:
poniedziałek – piątek – 7.30 – 15.30

Biuro podawcze jest czynne:
poniedziałek – piątek – 7.30 –15.00

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 15.00.

tel. 85 7430727

Czytelnia akt jest czynna:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 15.00.

 tel. 85 7430726

1 grudnia 2009r. w Sądzie Apelacynym w Białymstoku uruchomione zostało Biuro Obsługi Interesantów (pok. 018) i Czytelnia Akt (pok. 019). Oba pomieszczenia znajdują się bezpośrednio przy wejściu od strony ulicy Świętojańskiej.

W Biurze Obsługi Interesantów:

1. udzielane są informacje:
• o stanie i biegu spraw toczących się w Sądzie,
• o terminach i miejscach rozpraw,
• o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do Sądu,
• o kosztach sądowych i sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
• o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
• o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
• o wydziałach w Sądzie, ich właściwości i lokalizacji;

2. udostępniane są listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
3. udostępniane są numery telefoniczne oraz adresy innych sądów;
4. pracownik Biura kieruje do właściwych sal rozpraw.

W Czytelni Akt są udostępniane osobom uprawnionym akta spraw prowadzonych w Sądzie.

Aby uniknąć oczekiwania na akta należy wcześniej ustalić termin udostępnienia z kierownikiem właściwego sekretariatu (telefony są podane w module "Wydziały").

Redaktor strony:
Janusz Sulima
tel. (085)7430274
fax. (085)7329001
rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje ogólne


Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


COM_CONTENT_READ_MORERzecznik Prasowy