Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 21 lutego 2020r., godz. 8.30., s. II rozpozna apelację Powiatu Bielskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku, zgodnie z którym ma on zapłacić powodowej Spółce kwotę prawie 300 tys. zł z ustawowymi odsetkami  (sygn. akt I ACa 637/19).

Strony łączyła umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdu do działek wraz z renowacją i odbudową urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych na obiekcie „Andryjanki-Siekluki”, gm. Boćki oraz robót budowlanych w tym zakresie. Treść umowy przewidywała odpowiedzialność odszkodowawczą wykonawcy (powoda) na wypadek zwłoki w terminowej realizacji zobowiązania - karę umowną.

Spór pomiędzy stronami dotyczył zasadności naliczenia przez pozwanego kar umownych za nieterminowość w wykonaniu przedmiotu umowy, rozumianej jako przekazanie dokumentacji powykonawczej. Pozwany dokonał naliczenia, a następnie potrącenia kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

Z ustaleń Sądu Okręgowego wynika, że na datę upływu terminu wykonania zamówienia pozwany nie dysponował kompletem dokumentacji, która przez kolejny miesiąc był mu sukcesywnie przekazywana przez powoda wraz z kolejnymi uzupełnieniami jej braków. Pozwany miał więc, co do zasady, uprawnienie do naliczenia kar umownych. Jednocześnie jednak z okoliczności faktycznych niniejszej sprawy wynika, że opóźnienie w wykonaniu umowy przez powoda wynikło nie z jego winy, a okoliczności, których wykonawca nie był w stanie przewidzieć. To pozwany z opóźnieniem dostarczył niezbędne decyzje umożliwiające podjęcie prac. Jakkolwiek i po stronie Wykonawcy dało się zaobserwować szereg nieprawidłowości w ramach procesu budowlanego, miały one charakter następczy, o mniejszym „ciężarze gatunkowym”, uchybienia na tej płaszczyźnie ostatecznie nie rzutowały na możliwość ukończenia samych robót w terminie.

Z tych też przyczyn Sąd Okręgowy uznał, iż podniesiony przez pozwanego zarzut potrącenia był niezasadny, zaś powodowi należało się pełne wynagrodzenie przewidziane umową.

Sąd Apelacyjny rozpozna apelację wniesioną przez pozwanego.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.