Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 22 września godz. 14.30 s. IV rozpozna sprawę oskarżonej, którą Sąd Okręgowy w Ł. uznał za winną m.in., tego, że w okresie od 03 lipca 2008 roku do 09 listopada 2017 roku w C. woj. podlaskiego działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, celem osiągnięcia korzyści majątkowej

pełniąc funkcję członka zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w C. oraz świadcząc pracę na stanowisku głównej księgowej w/w Spółdzielni, będąc osobą zobowiązaną na podstawie umowy o pracę do zajmowania się sprawami majątkowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w C. oraz jej członków ,w tym do zgodnego z przeznaczeniem dysponowania powierzonymi jej pieniędzmi znajdującymi się na rachunkach bankowych Spółdzielni, sprzeniewierzyła pieniądze w łącznej kwocie 1.013.637,11 złotych, stanowiącą mienie wielkiej wartości, w ten sposób, że posiadając dostęp do systemów informatycznych i uprawnienie do dysponowania środkami finansowymi Spółdzielni deponowanymi na rachunkach bankowych poprzez nadużycie udzielonych jej uprawnień,  po uprzednim wprowadzaniu do systemu informatycznego pozbawionych podstaw faktycznych i prawnych dyspozycji wypłaty, tytułowanych jako wynagrodzenie, wyrównanie wynagrodzenia, wynagrodzenie i świadczenie urlopowe, wynagrodzenie - premia, wynagrodzenie - nagroda, wynagrodzenie nagroda roczna, świadczenie urlopowe, pożyczka, rachunek, rachunek do umowy zlecenia, nagroda jubileuszowa, nagroda roczna, premia bilansowa, dokonała przelania z tych rachunków bankowych łącznie w/w kwoty na własne rachunki bankowe, wyrządzając  szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej  kwocie 1.013.637,11 złotych na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej w C. oraz jej członków,  tj. popełnienia czynu  z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb .z art. 296 § 1 w zw. z §2 w zw. z §3  k.k. w zw. z art. 12§1  kk w zw. z art. 11§2 k.k. i  za to na mocy tychże przepisów skazał ją, zaś na mocy art. 296 § 3 kk w zw. z art. 11 §3 kk wymierzył jej karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

Tym samym wyrokiem oskarżona została też uznana winną popełnienia 4 innych przestępstw z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk,  art. 272 k.k., 297 § 1 kk w zb. z art. 272 k.k. i art. 276 k.k., za które wymierzono jej jednostkowe kary grzywien oraz karę łączną grzywny  w wysokości  300 stawek dziennych po 10 złotych.

Sąd Apelacyjny rozpozna apelację wniesioną przez obrońcę oskarżonej, który podniósł zarzut rażącej niewspółmierności kary 2 lat pozbawienia wolności, domagając się jej złagodzenia poprzez wymierzenie oskarżonej kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Sprawa zarejestrowana została pod sygnaturą II AKa 63/20.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 22 wrzesień 2020 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 22 wrzesień 2020 Bartosz Stankiewicz Porównanie