Sąd Apelacyjny w Białymstoku, poza dokonaniem niewielkiej zmiany w opisie czynu przypisanego oskarżonym, utrzymał w mocy wyrok skazujący wydany przesz Sąd Okręgowy w Suwałkach w sprawie mężczyzn oskarżonych o handel ludźmi (sygn. akt II AKa 182/21).
W ocenie sądu odwoławczego analiza zapadłego orzeczenia przez pryzmat postawionych zarzutów, przy uwzględnieniu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej nie daje podstaw do uwzględnienia wniosków apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych. Zeznania pokrzywdzonych zostały ocenione skrupulatnie, a podnoszone przez skarżących zastrzeżenia co do wiarygodności i oceny tych dowodów są bezzasadne. Ocena ta w przedmiotowej sprawie mieści się w granicach wyznaczonych normą art. 7 k.p.k.
Sędzia sprawozdawca wskazał, że choć działalność sprawców miała cechy legalności, jednak wyczerpywała znamiona przestępstwa handlu ludźmi. Za zgodą pokrzywdzonych, wykorzystując ich przymusową sytuację zorganizowali ich wyjazd do Niemiec, gdzie pośrednio zmusili ich do wykonywania darmowej pracy. Choć oskarżeni nie pozbawili pokrzywdzonych mężczyzn dokumentów ani wolności, to pozbawienie ich środków finansowych za wykonywaną pracę, w połączeniu z nieznajomością topografii obcego państwa i języka doprowadziło do tego, że zmuszeni byli oni poddać się woli oskarżonych, a nawet dokonywać kradzieży aby zdobyć środki niezbędne do przeżycia.
Odnosząc się do wymiaru kar orzeczonych przez Sąd  I instancji, to sąd odwoławczy podzielił ocenę, że w realiach tej sprawy kary nawet w najniższym ustawowym wymiarze byłyby rażąco surowe, stąd słusznie zastosowano wobec oskarżonych instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary. Obaj mężczyźnie nie byli wcześniej karani, a stopień społecznej szkodliwości czynów im przypisanych, sposób i czasokres przestępnego działania wskazują, że kary 2 lat oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności są adekwatne i sprawiedliwe.
Wyrok jest prawomocny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 17 grudzień 2021 Bartosz Stankiewicz