27 października 2022r., godz. 09:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się sprawą  dwóch mężczyzn – pracowników ochrony, z których jeden  spowodował u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu i nie udzielił mu pomocy, drugi zaś również nie udzielił pomocy pokrzywdzonemu znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (sygn. akt II AKa 95/22). Pokrzywdzony zmarł w dniu 08.03.2021 r. w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie. Sąd Okręgowy w Ostrołęce wyrokiem w sprawie o sygn. akt  II K 57/21 uznał oskarżonego  winnego tego, że  na terenie Klubu spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu mężczyzny w postaci ciężkiego kalectwa w ten sposób, że zadał wymienionemu dwukrotnie uderzenie rękoma w okolicę twarzy, wskutek czego upadając, uderzył on głową o twardą posadzkę korytarza, w wyniku czego doznał obrażeń ciała w postaci urazu czaszkowo - mózgowego, na który składały się złamanie przedniej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego lewego, złamanie podstawy przyśrodkowej części piramidy, złamanie wyrostka szyjnego lewego kości potylicznej, rozległy krwiak podtwardówkowy nad lewą półkulą mózgu z obecnością krwi w szczelinie międzypółkulowej mózgu i móżdżku oraz obrzęk mózgu, prowadzące do stanu wegetatywnego tj. czynu z art. 156 § 1 pkt 2 kk i za to na skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto uznał go za winnego tego, że w dniu 3 października 2020 r. w nie udzielił pomocy pokrzywdzonemu znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zaniechał wezwania pogotowia ratunkowego lub innych służb, tj. o czyn z art. 162 § 1 k.k. i za to skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Oskarżonemu wymierzono karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Drugi z oskarżonych został uznany za winnego tego, że nie udzielił pomocy pokrzywdzonemu znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. czynu z art. 162 § 1 k.k. i za skazał go i wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby. Został uniewinniony od popełnienia czynu z art. 217 §1 k.k. tj. dokonania naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonego poprzez zadanie mu dwukrotnie uderzenia ręką w okolicę twarzy. Apelację od powyższego wyroku złożył Prokurator domagając się zmiany wyroku poprzez przypisanie pierwszemu z oskarżonych czynu z 156 §3 k.k. i wymierzenie mu kary 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności  i kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności oraz w stosunku do drugiego  z oskarżonych uchylenie wyroku w części dotyczącej czynu z art. 217§1 k.k. i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej w apelacji wniósł o zaostrzenie kary pierwszemu z oskarżonych do 6 lat pozbawienia wolności za I  czyn, za II czyn zwiększenie kary do 3 lat pozbawienia wolności.   Odnośnie drugiego z oskarżonych uchylenie pkt III wyroku w zakresie uniewinnienia  i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zwiększenie kary z 6 miesięcy do 3 lat. Apelacje wnieśli także obrońcy pierwszego  oskarżonego. Jeden z nich domagał się zmiany wyroku poprzez zakwalifikowanie przypisanego w pkt I wyroku czynu z art. 162 §1 k.k., co do pkt II uniewinnienie oskarżonego oraz zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, a co za tym idzie wymierzenie mu kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, drugi zaś wniósł o zmianę wyroku poprzez uchylenie pkt V o karze łącznej i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu w punkcie II.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 październik 2022 Bartosz Stankiewicz