Sąd Okręgowy w Suwałkach wyrokiem z dnia 2 marca 2022r. skazał przedsiębiorcę na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając wykonanie orzeczonej kary na okres próby 2 lat za to, że prowadząc działalność gospodarczą, na zlecenie kobiety i mężczyzny,  zorganizował uroczystość weselną z udostępnieniem miejsca do tańczenia oraz podawania posiłków gościom przy stołach, w której uczestniczyły co najmniej 43 osoby, czym sprowadził  niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia wielu osób poprzez szerzenie się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COvid19) tj. popełnienia czynu z art. 165§1 kk.
Apelację wniósł prokurator, który domagał się orzeczenia obok kary pozbawienia wolności dodatkowo kary grzywny  w wysokości 5.000 zł., a także obrońca, który wniósł o uniewinnienie oskarżonego.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku po rozpoznaniu apelacji obu stron w dniu 17 listopada 2022r. zaskarżony wyrok utrzymał w mocy, uznając obie apelację za bezzasadne.
Uzasadniając wyrok sędzia sprawozdawca podał, że oskarżony dopuścił się czynu sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób powodując szerzenie się choroby zakaźnej. Czynu tego dopuścił się umyślnie, gdyż przewidując możliwość jego popełnienia na to się godził. W ocenie Sądu Apelacyjnego istota sprawy tkwi nie w niekonstytucyjności przepisów i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a w ocenie faktycznie istniejącego  stanu zagrożenia - szerzenia się choroby zakaźnej, a stopień tego zagrożenia oddają dane statystyczne  z tego okresu, które są druzgoczące. Na dzień popełnienia czynu tj. 17 kwietnia 2021r. zachorowalność choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COvid19) wynosiła 17.786 zakażonych, średnia z 7 dni to 17.568,  w tym dniu było 617 zgonów. Na dzień 1 kwietnia 2021r. przypadł zaś szczyt pandemii  - zachorowalność wynosiła  35.253 osób. W ocenie sędziego oskarżony nie podjął żadnych środków i nie spełnił niezbędnych wymogów, które przeciwdziałałyby rozprzestrzenianiu się pandemii w trakcie organizacji wesela. W tym czasie instytucje, które miały do czynienia z większą ilością ludzi, wprowadzały mierzenie temperatury osobom wchodzącym do budynków, zapewniały środki dezynfekujące, maseczki, gdyby to oskarżony wprowadził to jego czyn można byłoby zakwalifikować jako nieumyślny, co mogłoby doprowadzić do nadzwyczajnego złagodzenia kary.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, działanie oskarżonego nie było działaniem ukierunkowanym na uzyskanie korzyści majątkowej lecz na utrzymaniu personelu, na przeżycie, dlatego też nie podzielił zarzutu prokuratora i jego wniosku o orzeczenie dodatkowo wobec oskarżonego  kary grzywny.
Wyrok jest prawomocny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 18 listopad 2022 Bartosz Stankiewicz