W dniu 18 stycznia 2023r. o godz. 12.50, s. II, Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę I ACa 247/22  przeciwko Ochotniczej Straży Pożarnej o ustalenie.

Powodowie  w pozwie  skierowanym przeciwko Ochotniczej Straży Pożarnej  domagali się ustalenia, że są czynnymi członkami  Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pozwana Ochotnicza Straż Pożarna wnosiła o oddalenie powództwa w całości.

Sąd Okręgowy  w Białymstoku wyrokiem z dnia 20 grudnia 2021r. (sygn. akt I C 1542/20) :

  1. Ustalił, że powód jest członkiem czynnym Ochotniczej Straży Pożarnej
  2. Ustalił, że powódka jest członkiem wspierającym Ochotniczej Straży Pożarnej
  3. Ustalił, że powód jest członkiem czynnym Ochotniczej Straży Pożarnej.

W ocenie Sądu Okręgowego strona powodowa ma interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie. Analiza załączonych dokumentów z przeprowadzonego procesu wykluczenia powodów z członkostwa w OSP, w ocenie Sądu I instancji prowadzi do wniosku, że o ile podjęcie uchwały przez zarząd OSP w grudniu 2019 roku było formalnie poprawne, to utrzymanie tej decyzji uchwałą walnego zebrania w marcu 2020 r. już nie, bowiem sama treść uchwały walnego zebrania powoduje jej nieskuteczność z uwagi na brak wymaganego kworum. Treść uchwały jest jednak wiążąca, a skoro podjęta została bez wymaganego kworum jest uchwałą nieistniejącą. Już sama ta okoliczność powoduje zdaniem Sądu, że powodowie są nadal członkami OSP z ograniczeniami wynikającymi z §22 statutu. Odnosząc się do merytorycznych przesłanek podjęcia decyzji o wykluczeniu powodów ze stowarzyszenia, Sąd uwzględniając obszerny materiał dowodowy zebrany w sprawie – zeznania świadków i przesłuchanie stron podał, że jej podłożem był osobisty konflikt członków zarządu stowarzyszenia. Stąd w ocenie Sądu, wydaje się uprawniony wniosek, że obecny zarząd traktując instrumentalnie prowadzone stowarzyszenie dokonuje swoistego rewanżu za nieporozumienia osobiste z byłym prezesem.

  1. Apelację od powyższego wyroku wniosła strona pozwana domagając się oddalenia powództwa w całości.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 16 styczeń 2023 Bartosz Stankiewicz