W dniu 8 lutego 2023r., godz. 11.00, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna odroczoną sprawę o sygn. akt  II AKa 133/22 dotyczącą oskarżonej, która nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2021r. sygn. akt II K 18/17,

została uznana za winną tego, że w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2013 r. w Łomży, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako kwestor – główna księgowa wyższej szkoły w Łomży, przywłaszczyła powierzoną jej rzecz ruchomą w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 1.174.012,92 zł co stanowiło mienie znacznej wartości, przy czym z popełnienia przestępstwa uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Sąd wymierzył jej karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 20.000 złotych.

Apelację od tego wyroku złożyli obrońcy oskarżonej, którzy domagają się kolejno: zmiany zaskarżonego wyroku poprzez przyjęcie, że oskarżona w ramach zarzucanego jej czynu dopuściła się wyłącznie występku nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i wymierzenie jej za ten czy kary grzywny; rażącą niewspółmierność orzeczonej kary i wymierzenie jej kary w niższym wymiarze; zmianę i uniewinnienie oskarżonej od zarzucanego jej czynu ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 03 luty 2023 Przemysław Jałoza