7 marca 2023r. o godz. 13.00, s. V, odbędzie się publikacja wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku  w sprawie  I ACa 320/22 dotyczącej  powództwa Powiatu P. o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie  przeciwko autorom strony internetowej www.a.....pl.

Powiat P. wystąpił z powództwem o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie przeciwko 3 osobom - autorom strony internetowej, na której utworzono interaktywną mapę Polski nazwaną „Atlasem nienawiści”.

Wniósł o zobowiązanie każdego z pozwanych z osobna do usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych powoda poprzez:

  1. złożenie pisemnego oświadczenia zatytułowanego „Przeprosiny Powiatu P.” o treści:

 „W wyniku przegranego procesu sądowego oświadczam, iż sformułowany przeze mnie wobec Powiatu P… zarzut nawoływania do nienawiści jest nieprawdziwy, krzywdzący i narusza dobre imię Powiatu P…. Umieszczenie Powiatu P… na rozpowszechnionej mapie zatytułowanej „Atlas nienawiści (Atlas of Hate)” sprzecznie z prawdą sugeruje, jakoby przyjęta dnia 7 czerwca 2019 roku uchwała Rady Powiatu nr VIII/71/2019 zawierała treści ukierunkowane na szerzenie nienawiści wobec określonych grup społecznych. Rozpowszechniana przeze mnie informacja, że wskazana uchwała dyskryminuje jakąkolwiek grupę osób i jest wymierzona w propagowanie nienawiści stanowi informację nieprawdziwą. Moje wypowiedzi publikowane w mediach, w których stwierdzam, iż zamieszczone uchwały na stronie internetowej www.a...pl przyjęte przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w tym przez Powiat P. prowadzą do tworzenia „stref wolnych od LGBT”, wykluczenia określonych grup społecznych oraz, że ich przyjmowanie jest formą nacisku na zaniechanie wszelkich działań antydyskryminacyjnych należy uznać za niestosowne i karygodne, za co bardzo przepraszam.”

oraz doręczenie ww. oświadczenia w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia wyroku na adres Powoda, przy czym oświadczenie winno być sporządzone na kartce papieru w kolorze białym w formacie A4, pismem komputerowym, czarną wytłuszczoną czcionką Arial 12, przy zastosowaniu interlinii 1,15 bez dodatkowych dopisków, komentarzy, przekreśleń i skreśleń oraz opatrzone własnoręcznym podpisem pozwanego,

  1. nadanie w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku oświadczenia, o którym mowa w pkt 1. wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język angielski, za pośrednictwem poczty elektronicznej е-mail, w wiadomości zatytułowanej „Apologies to the P… Powiat”, do wszystkich Eurodeputowanych Parlamentu Europejskiego na aktualne adresy poczty e-mail przy jednoczesnym wysłaniu wiadomości e-mail za każdym razem do wiadomości Powoda na adres e-mail starostwo@powiat-....pl, przy czym oświadczenie winno być sporządzone na kartce papieru w kolorze białym w formacie A4, pismem komputerowym, czarną wytłuszczoną czcionką Arial 12, przy zastosowaniu interlinii 1,15 bez dodatkowych dopisków, komentarzy, przekreśleń i skreśleń oraz opatrzone własnoręcznym podpisem pozwanego, następnie zeskanowane i załączone do tejże wiadomości e- mail,
  2. stałe opatrzenie strony internetowej znajdującej się pod adresem https://a...pl oświadczeniem o treści jak w pkt 1. oraz jego tłumaczeniem na język angielski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia wyroku, w widocznym dla każdego odwiedzającego stronę użytkowania sieci Internet miejscu, tj. w górnej części otwieranej przez niego wyżej wskazanej strony internetowej, w czarnej ramce, przy czym tekst ma zostać napisany czarną, wytłuszczoną czcionką Arial 18, przy zastosowaniu interlinii 1,15, na białym tle bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, odniesień się do treści oświadczeń w bezpośrednim sąsiedztwie, bez jakichkolwiek innych oświadczeń, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans do jego treści lub formy,
  3. zorganizowanie na koszt pozwanych w Polskiej Agencji Prasowej S.A. z siedzibą w Warszawie konferencji prasowej w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia wyroku wraz z uprzednim powiadomieniem za pośrednictwem usług Centrum Prasowego Polskiej Agencji Prasowej S.A. z siedzibą w Warszawie dziennikarzy i redakcji mediów znajdujących się w bazie Centrum Prasowego Polskiej Agencji Prasowej S.A. w Warszawie i odczytanie podczas tejże konferencji prasowej oświadczenia, o którym mowa w pkt 1. bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, odniesień się do treści oświadczenia, stałym tempem charakterystycznym dla odczytywania fragmentów tekstu, bez jakichkolwiek innych oświadczeń, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans do jego treści lub formy,
  4. zorganizowanie na koszt pozwanych konferencji prasowej przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Brukseli i wysłanie wiadomości e-mail o tytule „Press briefing: Apologies to the P. Powiat” z zaproszeniem zawierającym w języku angielskim informację o dniu, szczegółowym adresie i czasie rozpoczęcia konferencji prasowej, zawierającym także jako załącznik oświadczenie, o którym mowa w pkt 2., oraz rozpoczynającym się słowami:

„To all media. Please be invited to the press briefing dedicated to our apologies for violation of P. Powiat good name by publication of "Atlas of Hate" webpage widespreading false informations on the local government activity. Please find enclosed the full text of our apologies as ruled by the court verdict.”

do Powoda na adres starostwo@powiat-....pl i na aktualne adresy e-mail zagranicznych redakcji: Deutsche Welle, BBC, EU Observer, DailyNews, Guardian, The Telegraph Europe, Politico, New Europe, The Independent, France 24, CNN Europę i odczytanie podczas tejże konferencji prasowej oświadczenia, o którym mowa w pkt 2., w języku polskim i angielskim bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, odniesień się do treści oświadczenia, stałym tempem charakterystycznym dla odczytywania fragmentów tekstu, bez jakichkolwiek innych oświadczeń, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans do jego treści lub formy, przy czym zaproszenia, o których mowa powyżej winny być wysłane na co najmniej 3 dni przed konferencją prasową, zaś konferencja prasowa winna być przeprowadzona w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia wyroku,

  1. zasądzenie solidarnie od pozwanych kwoty 20 000 zł na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy K. tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, jak również o zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wraz z kosztami uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa, według norm przepisanych.

Pozwani w odpowiedzi na pozew wnieśli o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie o sygn. akt I C 1091/20 oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanych 4 337 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa prawnego.

Sąd Okręgowy uznał, że nie było podstaw do przyjęcia, że pozwani swoim zachowaniem naruszyli dobra osobiste powoda w stopniu skutkującym uruchomienie właściwych środków ochrony prawnej przewidzianych w przepisie art. 24 k.c. W ocenie Sądu umieszczenie Powiatu P. w Atlasie nienawiści, stanowiło naruszenie dobra osobistego powoda w postaci dobrego imienia, ale nie miało charakteru bezprawnego. Bezprawność naruszenia dóbr osobistych powoda została wyłączona ze względu na uzasadniony interes, wyrażający się w wolności wypowiedzi i – z tym prawem związanym – prawie obywatela do bycia poinformowanym: w prawie do poinformowania, do dokonania oceny, wyrażenia krytyki. Ochrona ta wyraża się też w swobodzie debaty publicznej, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, zasady jawności życia publicznego.

W tym zakresie Sąd Okręgowy podzielił argumentację pozwanych, uznając, że ich działania, polegające na umieszczeniu Powiatu P. w „Atlasie nienawiści” było powodowane ważnym interesem społecznym i publicznym, realizacją wolności wypowiedzi, pozostającą pod ochroną wolności słowa.

Sąd Apelacyjny rozpoznaje apelację wniesioną przez powoda, który domaga się zmiany wyroku w całości i uwzględnienie w całości powództwa, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Instancji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 24 luty 2023 Radosław Świsłocki