W dniu 4.07.2023r. g. 9:00 s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpoznana sprawę  mężczyzn, którzy działając wspólnie i w porozumieniu w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w ramach podziału ról wprowadzili w błąd pracowników firmy sp. z o.o. co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań to jest płatności za zakupiony z odroczonym terminem płatności i odebrany towar w postaci paneli i słupków ogrodzeniowych w ten sposób, że jeden  z mężczyzn, występując jako właściciel podmiotu gospodarczego usługi budowlane, natomiast drugi, występując jako faktyczny przedstawiciel wymienionego podmiotu, złożyli zamówienia na zakup paneli i słupków ogrodzeniowych o łącznej wartości 2 911 255,32 złotych, a następnie mężczyzna jako właściciel firmy nie dokonał płatności za odebrany towar określony w fakturach VAT  czym doprowadzili  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 766 542,82 złotych, co stanowi mienie znacznej wartości na szkodę wymienionej Spółki, to jest czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał w/w mężczyzn i wymierzył im kary po 2 lata pozbawienia wolności oraz karę po 4500 grzywny (wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 29.12.2022r., sygn. akt II K 91/21).

Ponadto drugiego mężczyznę uznał za winnego tego, że w okresie od 5 do 6 grudnia 2019 r. w  woj. mazowieckie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, występując jako faktyczny przedstawiciel podmiotu Usługi Budowlane usiłował wprowadzić w błąd pracowników Firmy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób, że 5 grudnia 2019 r. skierował do Spółki pocztą elektroniczną wiadomość, że na 1 mężczyznę nałożona została kara umowna w wysokości 360.000 złotych dziennie za rzekome wady ogrodzeń zakupionych od Spółki, a 6 grudnia 2019 roku drogą elektroniczną przesłał pokrzywdzonej Spółce fakturę proforma datowaną na dzień 6.12.2019 potwierdzającą nieprawdę, że reprezentowana przez niego firma została obciążona  przez inną Firmę Usługową karą za niewymienienie  ogrodzenia w okresie od 1 do 6 grudnia 2019 r. w wysokości 2.160.000,02 złotych, czym usiłował doprowadzić Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, poprzez dokonanie rozliczenia nieistniejącego roszczenia, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec zdecydowanej postawy pracowników Spółki, to jest czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. i za to skazał go na karę roku pozbawienia wolności.

Wobec drugiego  oskarżonego orzekł karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 2 miesięcy.

Wobec oskarżonych Sąd Okręgowy orzekł obowiązek częściowego naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez zapłacenie solidarnie na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty 500.000złotych.

Apelacje od wyroku wnieśli obrońcy oskarżonych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 lipiec 2023 Radosław Świsłocki