W dniu 7 września 2023r. godz. 9:00 s. IVSąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna odroczoną w dniu 18 kwietnia 2023r., sprawę dotyczącą odszkodowania i zadośćuczynienia za pozbawienie wolności przez sowieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości działające na terytorium Polski w granicach ustalonych w Traktacie Ryskim  (sygn. akt II AKa 20/23).
Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie III Ko 217/22 na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1693) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy z tytułu pozbawienia wolności w okresie od 8 stycznia lipca 1946 roku do dnia 1 grudnia 1954 roku przez sowieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości działające na terytorium Polski w granicach ustalonych w Traktacie Ryskim tytułem zadośćuczynienia kwotę  250 000 złotych, tytułem odszkodowania 214 000 złotych  wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Oddalił wniosek w pozostałym zakresie.
Apelację od tego wyroku wniósł Prokurator (domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania)  i pełnomocnik wnioskodawcy w zakresie ustalonych wysokości kwot (który wniósł o zmianę wyroku i zasądzenie 606 043,62 zł tytułem odszkodowania oraz dodatkowo kwotę 22 090 365, 40 złotych tytułem zadośćuczynienia, ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 22 sierpień 2023 Bartosz Stankiewicz