Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 28 listopada 2023 r. po rozpoznaniu sprawy z powodu apelacji wniesionych przez pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej i obrońców oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku  z dnia 16 lutego 2023 r. sygn. akt III K 108/22 zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że w punkcie 4 wyroku łączną kwotę niekorzystnego rozporządzenia mieniem ustalił na 238.000 złotych, a w miejsce kwoty 83.000 (pieniędzy wypłaconych w bankomacie) przyjął 98.000 oraz wskazał, że do wypłacenia pieniędzy w bankomacie doszło od 5 do 11 listopada. W związku z powyższymi ustaleniami orzeczoną na rzecz jednej z pokrzywdzonych kwotę tytułem obowiązku naprawienia szkody podwyższył do 230.000 złotych. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymał w mocy, kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze oraz kosztami wynagrodzenia pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej obciążył oskarżonego.

Sąd apelacje pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej uwzględnił jedynie w marginalnym zakresie co do wysokości niekorzystnego rozporządzenie mieniem oraz daty popełnienia jednego z czynów.

Natomiast apelacje obrońców oskarżonego okazały się całkowicie bezzasadne. Sąd podkreślił, iż rozpoznanie oskarżonego przez pokrzywdzone było całkowicie bezsporne i zarzuty obrońców dotyczące detali jego wyglądu nie zasługiwały na uwzględnienie. Sąd Apelacyjny podkreślił, iż podnoszona przez obrońców zasada „in dubio pro reo” nie nakłada na Sąd obowiązku przyjęcia najkorzystniejszej dla oskarżonego wersji przedmiotowego zdarzenia jaka się ujawnia w sprawie. Natomiast ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu inicjatywy dowodowej i ocenie materiału dowodowego  zgodnie z art. 7 k.p.k. w dalszym ciągu istnieją dwie równoważne wersje zdarzeń i to wtedy Sąd powinien stwierdzić istnienie wątpliwości, które powinien rozstrzygnąć zgodnie z zasadą domniemania niewinności. Jednak taka sytuacja  nie miała miejsca w niniejszej sprawie.

Sąd Apelacyjny nie podzielił w żaden sposób argumentacji obrońców oskarżonego  również w zakresie wymiaru kary wskazując, że wskazówki procesowe dotyczące wymiaru kary dla osób młodocianych nie zwalniają od oceny szkodliwości popełnionych przez oskarżonego czynów. Oskarżony popełnił zarzucane mu czyny we współpracy z innymi osobami, ale był świadomy ich okoliczności, następstw i skutków swojego działania. Sąd podkreślił, iż wymierzona kara jest stosunkowo łagodna, ale jednocześnie powinna wskazywać dla wszystkich, że zdobycie w taki sposób sposób dużych pieniędzy pociąga za sobą również odpowiedzialność karną.

 

 

Wyrok jest prawomocny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 30 listopad 2023 Radosław Świsłocki