W dniu 26 marca 2024 r. o godz. 12.30 s. IV Sąd Apelacyjny rozpoznana sprawę o sygn. akt. II AKa 224/23 dotycząca 5 oskarżonych, którym zarzucono, że w okresie od dnia 06 września 2019 r. do dnia 20 lutego 2020 r. w Ełku, działając wspólnie i w porozumieniu i z innymi dotychczas nieustalonymi osobami wzięli udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Polski oraz Wielkiej Brytanii mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu polegających na doprowadzeniu pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że sprawcy podając się za dwóch funkcjonariuszy policji oraz prokuratora wprowadzili wymienioną w błąd co do swojej tożsamości i zagrożenia płynącego z ujawnienia w trakcie rzekomo przeprowadzanych przez nich czynności procesowych, kserokopii dowodu osobistego pokrzywdzonej, a co za tym idzie możliwości zaciągania na nią kredytów oraz wskazując jako cel swego działania konieczność rzekomego zabezpieczenia przez prokuratora pieniędzy pokrzywdzonej przed ich utratą, skutkiem czego pokrzywdzona wykonała sześć przelewów o znacznej wartości na wskazane przez sprawców rachunki bankowe kontrolowane przez członków tej grupy tj. popełnienia przestępstwa z art. 258 § 1 k.k.

Sąd Okręgowy Białymstoku wyrokiem z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie III K 94/22 czterech oskarżonych uniewinnił od udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast 23-letniego oskarżonego uznał za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto oskarżony ten został uznany za winnego tego, że:

I.w dniu 20 lutego 2020 r. ze skutkiem w Siemiatyczach działając wspólnie i w porozumieniu z innymi dotychczas nieustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 377 150 zł oraz usiłował doprowadzić wymienioną do dalszego niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi o koleją kwotę 195 000 zł poprzez wprowadzenie przez inne osoby dzwoniące w błąd pokrzywdzoną i podszycie się za funkcjonariuszy policji oraz prokuratora i wzbudzenie w ten sposób obawy, iż zgromadzone na rachunkach środki mogą zostać utracone, czym w konsekwencji nakłonili ją do przelania tych środków z jej konta na wskazane przez nich rachunki bankowe, z którego wymieniony i inne nieustalone osoby dokonały wypłaty otrzymanych pieniędzy tj. popełnienia czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

II.w dniu 20 lutego 2020 r. w Ełku działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami przyjął na prowadzony we własnym imieniu rachunek bankowy przelew przychodzący w kwocie 59 750 zł pochodzący z korzyści związanych z popełnieniem czynu z pkt. I., a następnie pieniądze te w kwocie 30 000 zł osobiście wypłacił z rachunku w Oddziale Nr 1 Banku PKO BP  S. A., kwotę 50 zł przelał na inny prowadzony przez siebie rachunek, tym samym przenosząc ich własność oraz pomógł do przeniesienia ich własności innym osobom, poprzez umożliwienie im wypłaty ze swojego konta, za pośrednictwem bankomatów położonych na terenie Wielkiej Brytanii pieniędzy w łącznej kwocie 25 502, 88 zł, co miało na celu udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku tj. popełnienia czynu z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

Wobec tego oskarżonego wymierzono karę łączną w wymiarze 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Ponadto jednego z oskarżonych, który został uniewinniony od udziału w zorganizowanej grupie przestępczej uznano za winnego tego, że w dniu 10 lutego 2020 r. w Krapkowicach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w zamiarze ewentualnym udzielił pomocy nieustalonym osobom do popełnienia oszustwa w ten sposób, że założył rachunek bankowy w Getin Noble Banku S.A., do którego udzielił dostępu innym osobom, które wprowadziły w dniu 20 lutego 2020r. w błąd pokrzywdzoną podając się za dwóch funkcjonariuszy policji i prokuratora, informując o ujawnieniu, w trakcie rzekomo przeprowadzanych przez nich czynności procesowych, kserokopii dowodu osobistego pokrzywdzonej i w związku z tym możliwości zaciągania na jej dane kredytów oraz wskazując, jako cel swego działania, konieczność rzekomego zabezpieczenia przez prokuratora pieniędzy, na skutek czego pokrzywdzona dokonała niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zlecenie przelewu w kwocie 29 850 zł na wskazany numer konta, do realizacji którego nie doszło z powodu zamknięcia rachunku przez bank, to jest czynu z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.  i wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Kolejną oskarżoną uznano za winną tego,  że w dniu 28 stycznia 2020 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w zamiarze ewentualnym udzieliła pomocy nieustalonym osobom do popełnienia oszustwa w ten sposób, że założyła rachunek bankowy w PKO BP S.A. Inteligo, do którego udzieliła dostępu innym osobom, które wprowadziły w dniu 20 lutego 2020r. w błąd pokrzywdzoną podając się za dwóch funkcjonariuszy policji i prokuratora, informując o ujawnieniu, w trakcie rzekomo przeprowadzanych przez nich czynności procesowych, kserokopii dowodu osobistego pokrzywdzonej i w związku z tym możliwości zaciągania na jej dane kredytów oraz wskazując, jako cel swego działania, konieczność rzekomego zabezpieczenia przez prokuratora pieniędzy, na skutek czego pokrzywdzona dokonała niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zlecenie przelewu w kwocie 195 000,00 zł na wskazany numer konta, do realizacji którego nie doszło z powodu niezrealizowania przelewu przez bank, to jest popełnienia czynu z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i wymierzono jej karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 2 lata

Kolejnego oskarżonego uznano za winnego tego, że  w dniu 21 stycznia 2020 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w zamiarze ewentualnym udzielił pomocy nieustalonym osobom do popełnienia oszustwa w ten sposób, że założył rachunek bankowy w PKO BP S.A., do którego udzielił dostępu innym osobom, które wprowadziły w dniu 20 lutego 2020r. w błąd pokrzywdzoną podając się za dwóch funkcjonariuszy policji i prokuratora, informując o ujawnieniu, w trakcie rzekomo przeprowadzanych przez nich czynności procesowych, kserokopii dowodu osobistego pokrzywdzonej i w związku z tym możliwości zaciągania na jej dane kredytów oraz wskazując, jako cel swego działania konieczność rzekomego zabezpieczenia przez prokuratora pieniędzy, na skutek czego pokrzywdzona dokonała niekorzystnego rozporządzenia mieniem przelewając kwotę 99 500,00 zł na wskazany numer konta, to jest czynu z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Ostatnią z oskarżonych uznano za winną tego, że w okresie od 14 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020r. w Olsztynie w celu uzyskania korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasów w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w zamiarze ewentualnym udzieliła pomocy innym nieustalonym osobom do popełnienia przestępstwa oszustwa w ten sposób, że w dniach 3 stycznia 2020r. i 3 lutego 2020r. udostępniła swój rachunek bankowy prowadzony w Banku Millennium S.A., a 14 stycznia 2020r. założyła rachunek bankowy w Alior Bank S.A., do którego również udzieliła dostępu innym osobom, które wprowadziły w dniu 20 lutego 2020r. w błąd pokrzywdzoną podając się za dwóch funkcjonariuszy policji i prokuratora, informując o ujawnieniu, w trakcie rzekomo przeprowadzanych przez nich czynności procesowych, kserokopii dowodu osobistego pokrzywdzonej i w związku z tym możliwości zaciągania na jej dane kredytów oraz wskazując, jako cel swego działania konieczność rzekomego zabezpieczenia przez prokuratora pieniędzy, na skutek czego pokrzywdzona dokonała niekorzystnego rozporządzenia mieniem przelewając na wskazane numery kont kwoty 50 000,00 zł, 99 500,00 zł i 38 550,00 zł, to jest czynu z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to wymierzono jej karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący  2 lata

Apelację od tego wyroku złożyli Prokurator i obrońcy oskarżonych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 22 marzec 2024 Bartosz Stankiewicz