W dniu 06.09.2012r. o godz. 11.10, sala nr IV zostanie rozpoznana sprawa, w której Sąd Okręgowy w Białymstoku na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z 18.10.2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów stwierdził, że Stanisław K. w dniu 13 stycznia 2008r., jako radny Rady Miejskiej w Suwałkach złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Jednocześnie orzekł wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego na okres lat 3 oraz zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. pkt 2 – 54 ustawy na ten sam okres.

Apelację od orzeczenia złożył Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku, zaskarżając orzeczenie na niekorzyść lustrowanego w części dotyczącej zakazu pełnienia funkcji publicznej. Zarzucił błędne określenie zakresu orzeczonego zakazu pełnienia funkcji publicznych.

Apelację złożył również obrońca lustrowanego, zarzucając orzeczeniu błąd w ustaleniach faktycznych polegający na ustaleniu, że Stanisław K. spotykał się z funkcjonariuszami SB, przyjmował od nich wynagrodzenie, z których to faktów Sąd I instancji wywiódł, że lustrowany był świadomym i tajnym współpracownikiem, podczas gdy nigdy takiej współpracy nie podjął. Obrońca wniósł o zmianę orzeczenia i uznanie, że Stanisław K. złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Sprawa została zarejestrowana pod numerem II AKa 161/12.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.