20 listopada 2012 roku na sali nr I o godzinie 9:50 będzie kontynuowana sprawa z powództwa byłego trenera przeciwko „Jagiellonii” Białystok Sportowej Spółce Akcyjnej (IIIAPa 8/12).

 Przed Sądem pierwszej instancji powód domagał się zasądzenia kwoty 121.877,60 zł wraz z odsetkami, w tym: 119.878,60zł premii za awans drużyny do Orange Ekstraklasy w sezonie 2006/2007 oraz 2000 zł. premii za wynik sportowy w meczu II kolejki sezonu piłkarskiego 2006/2007.

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 27 grudnia 2011 r. zasądził od „Jagiellonii” na rzecz powoda 50 000 zł i oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Obciążył także klub sportowy kosztami procesu.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że powód został zatrudniony w klubie jako trener drużyny piłkarskiej na podstawie umowy o pracę z dnia 28.06.2006 r. na czas określony do 30.06.2007 r. za wynagrodzeniem 13.750 zł miesięcznie. W aneksie do tej umowy z dnia 4.07.2006 r. ustalono, że w przypadku awansu drużyny do Orange Ekstraklasy po rundzie wiosennej sezonu 2006/2007, trener otrzyma premię. Przewidziano również możliwość wypłaty dodatkowego wynagrodzenia od sponsorów. Kolejnym aneksem zmodyfikowano te warunki i ustalono, że od dnia 1.01.2007 r. powód będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 21.490 zł. Przed zakończeniem sezonu 2006/2007 został odsunięty od prowadzenia zespołu z uwagi na niezadowalające wyniki sportowe. Pod wodzą nowego trenera klub awansował do Orange Ekstraklasy. W związku z tym awansem zarząd „Jagiellonii” przyznał zawodnikom i członkom sztabu szkoleniowego, nagrody pieniężne w łącznej kwocie 1.198.776 zł. Powód nie został uwzględniony przy podziale tych nagród.

Sąd Okręgowy uznał, że strony w równym stopniu odpowiadały za sytuację drużyny. Wprawdzie trener przygotowywał zespół do rozgrywek, ale nie prowadził go w ostatnich meczach ligowych sezonu piłkarskiego 2006/2007. Dlatego należało zmniejszyć dochodzoną przez trenera premię do 48.000 zł. W rezultacie zasądził od klubu na rzecz powoda 50 000 zł., w tym 48.000 zł. premii za awans do Orange Ekstraklasy po rundzie wiosennej sezonu 2006/2007 i 2.000 zł premii za wynik meczu IV kolejki sezonu 2006/2007.

Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji złożył klub sportowy, domagając się jego zmiany i oddalenia powództwa w całości oraz zasądzenia kosztów postepowania.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.