Do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wpłynęła sprawa przeciwko właścicielowi oraz koordynatorowi Przychodni w Pułtusku, którzy zostali skazani wyrokiem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 11 kwietnia 2012 roku na kary łączne po dwa lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i grzywnę, m.in. za wyłudzenie od Narodowego Funduszu Zdrowiana rzecz centrum medycznego kwot: co najmniej 16 712,89 zł na usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej w związku z przekazaniem fałszywych deklaracji 244 osób wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej; 6 460 zł na 140 badań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, których w rzeczywistości nie przeprowadzono oraz ponad 422 062,53 zł na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, których także nie wykonano.

 Apelację od wyroku Sądu I instancji wniósł prokurator, żądając dodatkowo wymierzenia: wobec jednego z oskarżonych zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych przez 5 lat, a względem drugiego zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach medycznych przez ten sam okres.

Apelację złożyli również obrońcy oskarżonych, zarzucając wyrokowi: błędy w ustaleniach faktycznych, obrazę prawa procesowego i materialnego. Wnieśli o zmianę wyroku i uniewinnienie oskarżonych lub jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Ostrołęce do ponownego rozpoznania.   

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.