Dnia 4 grudnia 2012 r. o godzinie 10.30 na sali nr II będzie rozpatrywana sprawa dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jednocześnie radnego Miasta Ostrołęki oraz przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w tym mieście przeciwko Czesławowi R. o ochronę dóbr osobistych (I A Ca 100/12).

Powód domaga się od pozwanego opublikowania oświadczenia w prasie i kwoty 15.000zł na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za to, że ten wysłał do zarządu Platformy Obywatelskiej list, w którym stwierdził nieprawdę o udzieleniu powodowi pożyczki na kampanię wyborczą do samorządu ostrołęckiego w zamian za obietnicę przyszłych korzyści. Pozwany napisał w nim również, że powód przynosi wstyd i hańbę partii i urzędowi marszałkowskiemu. Pismo zostało udostępnione mediom oraz odczytane na zebraniu zarządu partii PO w Ostrołęce. Powód m.in. podkreślił, że nie otrzymał pożyczki od pozwanego i nigdy go o nią nie prosił, a treść listu naraża go na utratę zaufania publicznego.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce wyrokiem z dnia 15 listopada 2011 r. oddalił powództwo, dając wiarę pozwanemu, iż udzielił pożyczki powodowi, której ten nie zwrócił. Sąd uznał, że pozwany wysyłając pismo do ściśle oznaczonych podmiotów w hierarchii partyjnej, nie działał bezprawnie, a jedynie starał się pokazać niewłaściwą postawę powodai sprowokować go do zwrotu pożyczki.

Powyższy wyrok zaskarżył powód w całości.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.