Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek - piątek 8.00 – 15.00
Email: boi@bialystok.sa.gov.pl
Kontakt telefoniczny: 85 743 07 27


Biuro Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (BOI) udziela informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności informacje udzielne są na temat:

 1. sposobów wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
 2. w wypadku osobistego stawiennictwa - stanu i czynnościach podejmowanych
  w sprawach sądowych, w tym między innymi sygnatury sprawy, terminu i miejsca rozprawy (posiedzenia), daty wydania orzeczenia i ewentualnych dalszych podejmowanych w sprawie czynności - po uprzednim zweryfikowaniu uprawnienia interesanta do uzyskania tego rodzaju informacji,
 3. telefonicznie udzielane są jawne informacje (bez ustalania tożsamości osób telefonujących) dotyczące toczących się spraw, tożsame z danymi zamieszczonymi (przeznaczonymi do zamieszczenia) na wokandzie sądowej oraz o terminie i czy sprawa została rozstrzygnięta – po podaniu sygnatury sprawy oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy,
 4. osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa,
 5. informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych,
 6. osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą, może otrzymać informacje o sprawie, inne niż wskazane w pkt. 3, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie, tylko wówczas, gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane:
 • za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP,
 • innym rodzajem podpisu elektronicznego, jeżeli zapytanie zostało przesłane z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę w piśmie procesowym skierowanym do sądu lub osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach. W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę akt sprawy.
 1. praw i obowiązków strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego,
 2. pomocy ofiarom przestępstw,
 3. kosztów sądowych i opłat kancelaryjnych, sposobie ich uiszczania oraz numerach kont bankowych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
 4. zasad ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
 5. przesłanek ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
 6. rodzajów środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
 7. terminów i miejsc rozpraw w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku,
 8. wydziałów w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, ich właściwości, lokalizacji, numerach faxu, poczty elektronicznej, godzinach urzędowania, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
 9. pozostałych - poza wydziałami orzeczniczymi - komórkach organizacyjnych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - w tym samym zakresie,
 10. właściwości, telefonów, adresów oraz godzin urzędowania sądów wszystkich instancji oraz adresów urzędów centralnych,
 11. kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i danych lekarzy sądowych z obszaru apelacji białostockiej,
 12. zasad usprawiedliwiania niestawiennictwa w terminie wyznaczonym przez Sąd,
 13. list tłumaczy przysięgłych, biegłych sądowych, mediatorów w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich,
 14. list instytucji, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka, wraz z informacją o ich adresach, a także instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych.

Zapytania kierowane do BOI mogą być przekierowane do właściwego wydziału merytorycznego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku celem załatwienia. Wnioski o udzielenie informacji przesłane z pominięciem BOI do właściwej komórki merytorycznej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, w swej treści odnoszące się do zakresu informacji udzielanego przez BOI,  mogą być przez tą komórkę załatwione bezpośrednio.  

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Białymstoku nie udziela porad prawnych
i informacji, które naruszałyby powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym te
o ochronie danych osobowych czy o ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy przy tym rozumieć zarówno skonkretyzowaną w odniesieniu do okoliczności danej sprawy informację zawierającą wskazówki co do sposobu dalszego prowadzenia sprawy przez zainteresowanego, jak również redagowanie w jego imieniu projektów pism procesowych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 03 lipiec 2020 Bartosz Stankiewicz