Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „rozporządzenie 2016/679” informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemach monitoringu wizyjnego w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok jest: Sąd Apelacyjny w Białymstoku e-mail: administracyjny@bialystok.sa.gov.pl, tel.: 85 7430742 reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku e-mail: sekretariat@bialystok.sa.gov.pl, 85 743 04 70; Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl, tel. 85 743 06 94.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@bialystok.sa.gov.pl lub pod adresem Administratora: Sąd Apelacyjny w Białymstoku ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu : 1) zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku Sądu lub przebywających w jego bezpośrednim sąsiedztwie - przez umożliwienie szybkiego reagowania na zachowania naruszające lub mogące bezpośrednio prowadzić do naruszeń prawa, a zwłaszcza norm o charakterze prawnokarnym, w tym służących ochronie życia i mienia, 2) zabezpieczenia dokumentów oraz innych nośników informacji, znajdujących się na stałe lub przejściowo w posiadaniu Sądu za których ochronę, w tym przed nieuprawnionym udostępnieniem, za które odpowiada Prezes Sądu lub Dyrektor Sądu, 3) zapobieganie lub ograniczanie możliwości podejmowania działań naruszających prawo lub ustalony wewnętrznymi regulacjami porządek na terenie budynku Sądu i w jego najbliższym otoczeniu, 4) zwiększanie możliwości reagowania na występujące przypadki naruszeń prawa lub porządku wewnątrz budynku Sądu i w jego pobliżu oraz możliwości ustalania ich sprawców;
 4. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 (obowiązek prawny administratora) w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 r., a także art. 222 Kodeksu pracy.
 5. Przetwarzanie dotyczy Pani/Pana wizerunku, sposobu poruszania się i zachowań w monitorowanym obszarze, utrwalonych w obrazie rejestrowanym za pośrednictwem kamer telewizji przemysłowej;
 6. Przetwarzanie polega na: obserwacji obrazu w czasie rzeczywistym przez upoważnionych Pracowników Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz podmioty działające na zlecenie administratora (służby ochrony); utrwaleniu i przechowywaniu obrazu w systemie monitoringu; w uzasadnionych przypadkach  przeglądanie zapisów, kopiowanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom.
 7. Pani/Pana dane przechowywane są przez okres do 30 dni.  W interesie publicznym, w celu obrony przed roszczeniami lub ochrony praw Sądu, na żądanie właściwego organu władzy publicznej w ramach przysługujących mu kompetencji albo na uzasadniony wniosek innego podmiotu lub osoby mającej w tym interes prawny lub faktyczny, dane utrwalone w systemie monitoringu mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż przez 30 dni.
 8. Pani/Pana dane mogą być ujawnione: na żądanie właściwego organu władzy publicznej w ramach przysługujących mu kompetencji, na uzasadniony wniosek innego podmiotu lub osoby mającej w tym interes prawny lub faktyczny, podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Administrator nie dokonuje identyfikacji osób, których dane przetwarza w systemie monitoringu. Do przetwarzania danych niewymagającego identyfikacji stosuje się przepis art. 11 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, który stanowi, że „w takich przypadkach nie mają zastosowania art. 15 – 20, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania swoich praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować”. Zatem, o ile dostarczy Pani/Pan dodatkowych informacji, które pozwolą Administratorowi w systemie monitoringu zidentyfikować Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać od Administratora:
 12. dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych– Administrator, o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób (art. 15 ust. 4 rozporządzenia 2016/679) wyda Pani/Panu kopię zapisu z monitoringu;
 13. usunięcia danych – Administrator rozpatrzy zasadność Pani/Pana żądania i udzieli stosownej odpowiedzi;
 14. ograniczenia przetwarzania– Administrator, wyodrębni kwestionowane dane i ograniczy ich przetwarzanie do przechowywania;
 15. Kiedy i w jaki sposób może Pani/Pan złożyć wniosek o realizację swoich praw:

- na każdym etapie przetwarzania, w każdym czasie może Pani/Pan wystąpić z wnioskiem do Administratora o realizację swoich praw;

- ze względu na specyfikę przetwarzania danych w monitoringu – przetwarzanie nie wymagające identyfikacji – do wniosku należy dołączyć dodatkowe informacje, które umożliwią Administratorowi identyfikację dotyczących Pani/Pana danych;

- wniosek powinien mieć formę pisemną i może być złożony dowolnymi środkami komunikacji;

- wniosek powinien być złożony na dane kontaktowe Administratora.

 1. Niezależnie od ww. praw realizowanych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeśli Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarzając Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przy czym skargę na Administratora składa się do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 sierpień 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
23 kwiecień 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
12 lipiec 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie