INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM FUNKCJONUJĄCYM W SĄDZIE APELACYJNYM W BIAŁYMSTOKU

 

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 5, 15-213 Białystok.
 2. Monitoringiem wizyjnym objęte są określone obszary wewnątrz budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:
  1. administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego są: odpowiednio Prezes lub Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok) w zakresie realizowanych zadań.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@bialystok.sa.gov.pl; tel. 85 7430481 lub pod adresem administratora: Sąd Apelacyjny w Białymstoku ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie: art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.).
  4. Dane nie są przekazywane za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa, gdzie dane te mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym m.in. sądom, organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych jej dotyczących (dostęp ten nie może jednak niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  8. Państwa dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej wyłącznie w postaci obrazu i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 30 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 sierpień 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie