Standardy obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym zostały zaprojektowane i opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które dostrzegło konieczność wprowadzenia rozwiązań ułatwiających kontakt obywatela z wymiarem sprawiedliwości, a następnie udostępnione sądom powszechnych, w tym Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku, zgodnie z § 28 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Podstawowym celem wdrożenia Standardów są działania związane z realizacją praw obywatela i rozwiązywaniem jego problemów natury prawnej, między innymi poprzez wdrożenie jednolitych wzorców postępowania, przyczyniających się do podniesienia jakości świadczonych przez sądy usług i mających wpłynąć na budowanie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Usługi są to wybrane rodzaje spraw z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądów. Można je podzielić na możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny – sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny (usługi podstawowe) oraz usługi wykonywane przez sąd danego szczebla (usługi uzupełniające).

Każda z usług została szczegółowo opisana w odpowiedniej karcie powiązanej z daną usługą. 

Karty usług zawierają podstawowe informacje dla interesantów o tym w jaki sposób można zrealizować daną usługę świadczoną przez sąd. Jest to instrukcja działania dla interesanta udzielana zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą. 

Karty usług zawierają informacje o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informacje o sposobach zainicjowania sprawy, informacje o dokumentach jakie należy złożyć, informacje o terminach składania pism, informacje o wzorach pism jakie należy zastosować.

KATALOG USŁUG

KARTY USŁUG PODSTAWOWOWYCH

KARTY USŁUG UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

W ramach projektu „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym”, udostępniony został portal związany z wprowadzonymi standardami. Szczegółowych informacji można uzyskać pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl/

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
05 marzec 2021 Magdalena Kukiełko