Sąd Apelacyjny powołany jest do rozpoznawania w drugiej instancji środków odwoławczych: apelacji i zażaleń od orzeczeń wydawanych przez Sądy Okręgowe: wyroków i postanowień.

• I Wydział Cywilny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego,

• II Wydział Karny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego,

• III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

• IV Wydział Wizytacji - do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością administarcyjną sądów okręgowych i rejonowych. Przy wydziale została utworzona Sekcja do spraw Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Kadr, która zajmuje się szkoleniami aplikantów i doskonaleniem kadr pracowników sądów oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości w okręgu Sądu Apelacyjnego.

W przypadkach określonych w ustawie działa jako sąd pierwszej instancji.
Jest sądem dyscyplinarnym w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.