Zgodnie z art. 87 § 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j Dz.U.2016.2062 z późn. zm.) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnieniu nie podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów, które na podstawie art. 87 § 6 w/w ustawy zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.2016.1167 ze zm.).

Przepisy art. 87 § 6 i 6a – ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2016.2062 z późn. zm.),  zgodnie z art. 151b § 3 w/w ustawy, stosuje się odpowiednio do referendarzy sądowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.2103) do oświadczeń majątkowych sędziów, złożonych przed dniem 6 stycznia 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe - czyli art. 87 § 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133) w brzmieniu:

§ 6. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że sędzia, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 lub § 4, do odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie.

Sędziowie, którzy złożyli oświadczenia przed dniem 6 stycznia 2017 r. nie wyrazili zgody na ich ujawnienie. Nie wystąpił też szczególnie uzasadniony przypadek do ich ujawnienia z urzędu, pomimo braku zgody składającego oświadczenie.

Podlegające udostępnieniu oświadczenia majątkowe sędziów oraz referendarzy sądowych apelacji białostockiej zostały zamieszczone poniżej w podziale na Sąd Apelacyjny w Białymstoku oraz sądy okręgowe i sądy rejonowe poszczególnych okręgów sądowych:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Okręg Sądu Okręgowego w Białymstoku

Okręg Sądu Okręgowego w Łomży

Okręg Sądu Okręgowego w Olsztynie

Okręg Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Okręg Sądu Okręgowego w Suwałkach

 

Zgodnie z art. 32 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych komorników sądowych podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnieniu nie podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych komorników, które na podstawie art. 32 ust. 8 w/w ustawy zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.2019.742).

Podlegające udostępnieniu oświadczenia majątkowe komorników sądowych obszaru Apelacji Białostockiej zostały zamieszczone poniżej w kolejności alfabetycznej.

Komornicy sądowi

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.